Školenie OCKÚ OLAF o kontrole a audite v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v SR

22.10.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a  Najvyšším kontrolným SR (NKÚ SR) dňa 29. októbra 2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:
 
„Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ (Praktické skúsenosti)
Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
Obsahom školenia bude informácia o auditoch Európskej komisie vo vzťahu k operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, kontrola eurofondov NKÚ SR v praxi a kontrola podľa zákona č. 10/1996 Z. z. v znení zmien a doplnkov.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci MPSVR SR, NKÚ SR a OCKÚ OLAF.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 11:00 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 26. októbra 2015 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.