Rozhodnutie Komisie 2013/478/EÚ, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom

30.09.2013

Dňa 28.09.2013 bolo v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie rozhodnutie Komisie č. 2013/478/EÚ z 27. septembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom.

Nariadenie nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. 01.10.2013.“