Rok 2016

V zmysle Memoranda o spolupráci podpísanom medzi Sekciou kontroly a prevencie korupcie ÚV SR a Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA)  a v súlade s Akčným plánom Národnej stratégie na rok 2016 schválenej vládou SR dňa 7.1.2015 uznesením č. 18/2015, úloha číslo 4 z časti „ Vyšetrovanie a stíhanie podvodov“ sme pripravili v mesiaci október 2016  školenia pre vyšetrovateľov NAKA s názvom:
 
„Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov platný v programovom období 2014 -2020

Školenia prebiehali v Košiciach5.10.2016, Banskej Bystrici 12.10.2016 a v Bratislave 14.10.2016 pre Bratislavu a Nitru. Celkovo sa školenia  zúčastnilo 58 vyšetrovateľov.
Školenie organizačne a programovo zabezpečoval  Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie v spolupráci s lektormi Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a lektormi OCKÚ OLAF.  Školenie sa uskutočnilo v priestoroch úradu vlády v jednotlivých mestách a  zúčastnili sa ho  všetci vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberajú problematikou ochrany finančných záujmov EÚ v SR  a bojom proti podvodom.
 
Lektormi školenia boli za Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF p. Andrej Fatyka a  Branislav Hudec  a p. Erika Gombosová z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Cieľom školenia bolo poskytnúť základnú informovanosť o fondoch EÚ a  Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, subjektoch zapojených do riadenia a kontroly EŠIF, kontroly projektov, kontroly verejného obstarávania, nedostatkoch vo verejnom obstarávaní a o vybraných častiach oprávnenosti výdavkov v programovom období 2014-2020.
 
Obsahom  školenia bolo poskytnúť základné informácie o Centrálnom koordinačnom orgáne („CKO“),   o  základných  dokumentoch vydávané CKO, o nariadení  vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí ÚPPVII, o systéme riadenia EŠIF, o metodických pokynoch a metodických výkladoch  (prioritné zameranie na MP CKO k oprávnenosti výdavkov).
 
 
V druhej časti  bola informácia  o kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov o popise jednotlivých typov kontroly: ex-ante kontrola (pred vyhlásení verejného obstarávania a pred podpisom zmluvy), ex-post kontrola (po podpise zmluvy), o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, Protimonopolným úradom a orgánmi činnými v trestnom konaní pri kontrole eurofondového verejného obstarávania, o najčastejších  nedostatkov identifikovaných  pri výkone kontroly verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ, zistenia národných kontrolných orgánov,zistenia z auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, následky závažných zistení za oblasť verejného obstarávania o pravidlá na určovanie finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní a o konflikte záujmov vo verejnom obstarávaní.  
 
Ďalšou témou bola ochrana finančných záujmov EÚ v SR, systém ochrany finančných záujmov,  Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ, úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS),  spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), externé administratívne vyšetrovanie OLAF-u v SR, praktické príklady zistení úradu OLAF a indikátory podvodov z pohľadu Európskych inštitúcií.  
 
Z diskusie a reakcií účastníkov vyplynulo, že školenia splnili ich očakávania a v budúcom roku by uvítali informácie o systéme riadenia a finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 -2020 a taktiež pre nedostatok času navrhujú obdobné školenia pre ich veľký rozsah rozložiť do dvoch dní, hlavne aby ostal čas aj  možnú diskusiu a výmenu názorov.
 
Školenia - rok 2016

Späť na fotogalériu
 
21361