Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013

26.06.2014

Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013 bola vypracovaná Pracovnou  skupinou pre nezrovnalosti a schválená dňa 13. júna 2014 členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho únie v Slovenskej republike formou per rollam.

Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vlády SR dňa 25. júna 2014 na rokovanie vlády SR ako informatívny materiál, ktorý vláda vzala na vedomie. 

Ročná správa o nezrovnalostiach je predkladaná na rokovanie vlády SR každoročne na základe úlohy B. 3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike a na základe úlohy 6. 5 Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.