Projekty - archív


2022

2021

2020
 

       
2019

2016 - 2018 

2003 - 2005

 • „Technická pomoc na posilnenie koordinačných úradov v SR“, dlhodobý expert 10 mesiacov, 2005
 • Projekt č. 2004/098-229 „Boj proti podvodom ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ na Slovensku“, Grant 2
  Obdobie grantu: 17.3. 2005 – 17.12.2005, 9 mesiacov

  Išlo o implementáciu PHARE nadnárodného programu boja proti podvodom v SR. Projekt bol zameraný na vytvorenie efektívneho systému pre boj proti podvodom a korupcii s cieľom ochraňovať finančné záujmy ES v prístupových krajinách prostredníctvom zavádzania ochranných mechanizmov založených na skúsenostiach starých členských štátov a Komisie
   
 • Projekt č. 2003/071-852 „Boj proti podvodom ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ na Slovensku“, Grant 1
  Obdobie grantu: 29.9.2003 – 29.10.2005, 25 mesiacov
  Išlo o implementáciu PHARE nadnárodného programu boja proti podvodom v SR.
   

Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boji proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“ - spolupráca OCKÚ OLAF s MPC a MŠVVaŠ SR:
 

2013 - 2014
 

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sa podieľal v júli - septembri 2013 na príprave a implementácii návrhu projektu „Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii (BPK) a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie (OFZ EÚ) v Slovenskej republike“, ktorý pripravila sekcia kontroly a prevencie korupcie (SKPK). Úrad vlády SR plní v týchto oblastiach preventívnu úlohu a zabezpečuje aj zvyšovanie povedomia a informovanosti o potrebe bojovať proti korupcii a podvodom pri využívaní prostriedkov EÚ.  

Následne bol koncom roka 2013 prerokovaný s odborníkmi nominovanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ“) zámer zaradiť problematiku BPK a OFZ EÚ do učebných osnov a tak oboznámiť deti a mládež so základnými pojmami, vysvetliť im škodlivosť korupcie vo všeobecnosti a podvodov v súvislosti s OFZ EÚ a vyvolať v deťoch a mládeži odmietavý vzťah k nim. Uvedené témy sa majú na školách vyučovať v rámci školských vzdelávacích programov. 

SKPK v spolupráci s MŠVVaŠ pripravila podklady na doplnenie terminológie a problematiky BPK a OFZ EÚ do Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) v rámci jeho aktualizácie v roku 2014, účinného od 1. 9. 2014.
Od 1. 9. 2014 je súčasne účinná Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, v rámci ktorej bude zaradená do školských vzdelávacích programov aj problematika OFZ EÚ. Súčasťou metodiky sú aj odborné texty k jednotlivým témam NŠFG a slovník základných pojmov NŠFG.

V roku 2014 bola vydaná zatiaľ prvá Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom stupni základných škôl.
    

Rok 2015

Sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len SK PK) naďalej pokračovala v realizácii projektovej iniciatívy: „Vzdelávanie detí a mládeže boja proti korupcii  a boja proti podvodom  oblasti OFZ EÚ a“. V sledovanom období bola problematika prevencie a boja proti korupcii a podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov zapracovaná v rámci aktualizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG), verzia 1.1, účinného od 1. septembra 2014. V NŠFG sú uvedené problematiky zapracované v Téme 2 - Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, v Čiastkovej kompetencii 3 - Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ na všetkých troch úrovniach (t.j. na základných školách a na 1.a 2. stupni stredných škôl).
V roku 2015 sa zástupkyne SK PK ako členky Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť zúčastňovali na zasadnutiach uvedenej skupiny, kde je riešená problematika implementovania vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti na školách, vrátane problematiky prevencie a boja proti korupcii a podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie.

Rok 2016

SKPK/SK Úradu vlády SR naďalej pokračuje  v realizácii iniciatívy „Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti OFZ EÚ a boja proti korupcii“. V roku 2016 naďalej prebiehala kontinuálne spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a s ním podriadenými organizáciami ako Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v súvislosti so zapracovaním problematík BPK a OFZ EÚ do relevantných materiálov, vrátane spolupráce pri príprave súvisiacich seminárov pre učiteľov, prípadne riaditeľov škôl a iných aktivít.
V sledovanom období sa zástupkyne SKPK/SK zúčastnili na dvoch zasadnutiach Medzirezortnej expertnej skupiny (MES) pre finančnú gramotnosť, a to dňa 29. júna 2016 a 22. septembra 2016, v rámci ktorých je riešená problematika implementovania vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti na školách, vrátane problematiky prevencie korupcie a podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie. Na stretnutí dňa 22. septembra 2016 bolo po vzájomnej dohode členov zo SKPK a zástupcami MŠVVaŠ SR (pozn. na úrovni predsedu MES, ktorým je štátny tajomník MŠVVaŠ SR) prediskutované zlepšenie zabezpečenia výučby tém boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii na školách v spolupráci s ďalšími priamo riadenými organizáciami ministerstva školstva (najmä MPC, ŠŠI a NÚCEM), ako aj zabezpečenie vzdelávania učiteľov v týchto oblastiach.
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) participoval na príprave optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti (ďalej aj „NŠFG“), verzia 1.2, zahŕňajúc aj problematiku podvodov a korupcie, ktorá bude účinná od 01. septembra 2017.
Dňa 9. decembra 2016 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov SKPK na Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v Bratislave vo veci spolupráce pri zabezpečení testovania vedomostí žiakov v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii na školách v Slovenskej republike, nakoľko uvedené témy majú byť implementované do školských vzdelávacích programov od 01. septembra 2014.

Rok 2017

V sledovanom období pokračovala spolupráca s MŠVVaŠ SR a ním podriadenými organizáciami pri  zapracovaní týchto tém do Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl v zmysle schválenej optimalizácie Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.

Taktiež prebiehala spolupráca OCKÚ OLAF a MPV pri príprave seminárov pre učiteľov a riaditeľov škôl na tému korupcie a podvodov pri čerpaní prostriedkov EÚ v rámci vzdelávania detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR.

V roku 2017 sa uskutočnili 2 semináre pre riaditeľov základných a stredných škôl pre učiteľov Bratislavského kraja (14. 02. 2017) a Trenčianskeho kraja (26. 04. 2017) pod názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“. Cieľom seminárov bolo bližšie vysvetliť témy boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť základné pojmy, úlohu Úradu vlády SR v tejto oblasti a spolu s lektormi z praxe (z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru a Úradu špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR) poskytnúť potrebné informácie. Na seminároch sa zúčastnilo celkovo viac ako 130 účastníkov.

Rok 2018

V sledovanom období sa uskutočnil 1 seminár pre riaditeľov základných a stredných škôl Bratislavského kraja (dňa 09. 04. 2018) pod názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“. Cieľom seminára bolo bližšie vysvetliť témy boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť základné pojmy, úlohu ÚV SR v tejto oblasti. Lektormi seminára boli zamestnankyne OCKÚ OLAF, OPK a spolu s lektormi z praxe (z NAKA P PZ a Úradu špeciálneho prokurátora GP SR (ÚŠP GP SR) poskytnúť potrebné informácie. Na seminároch sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov.

V roku 2018 sa uskutočnilo, na základe požiadavky ÚV SR, testovanie znalostí žiakov stredných škôl v oblasti BPP pri OFZ EÚ a v oblasti boja proti korupcii, ktoré zabezpečoval NÚCEM. Dňa 18. 12. 2018 sa zamestnankyne OCKÚ OLAF a odboru prevencie korupcie ÚV SR ako recenzentky testov zúčastnili na odbornom seminári, na ktorom NÚCEM prezentoval výsledky úlohy Monitorovanie úrovne finančnej gramotnosti so zameraním na oblasť boja proti podvodom a boja proti korupcii na stredných školách v SR.

Rok 2019
 

Dňa 21. februára 2019 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval OCKÚ OLAF v spolupráci s MPC, rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR”) a odborom prevencie korupcie sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR pod názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ”. Na seminári sa zúčastnilo takmer 70 riaditeľov z BSK a tiež zamestnanci z MPC. 

Dňa 07. marca 2019 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval OCKÚ OLAF v spolupráci s MPC a odborom prevencie korupcie sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR pod názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ” pre riaditeľov základných a stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK”). Na seminári sa zúčastnilo takmer 70 riaditeľov z BSK a tiež zamestnanci z MPC. 
 
Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnil v aule MPC v Žiline seminár, ktorý organizovalo detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s ÚV SR, OCKÚ OLAF sekcie kontroly a s odborom prevencie korupcie ÚV SR (ďalej len „OPK“) pod názvom: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“ pre pedagogických pracovníkov základných a stredných v Žilinskom samosprávnom kraji.
Na seminári sa zúčastnilo cca 24 účastníkov, predovšetkým učiteľov základných a stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. 

26831