Projekt "Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ II"

Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ II.
                                        
Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP:
Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Zabezpečenie a koordináciaochrany finančných záujmovEÚ II.“;
Miesto realizácie projektu:Slovensko
Začiatok realizáciehlavných aktivít Projektu: 01/2019
Ukončenierealizácie hlavných aktivít Projektu: 12/2019
Výška poskytnutého NFP: 121 614,50 EUR
Stručný opis projektu
Cieľom projektu je zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR a boja proti podvodom, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly EŠIF a riadne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020.
Hlavnými aktivitami projektu súčinnosti spojené s realizáciou zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR a jeho pracovných skupín,  realizácia vzdelávacích a informačných aktivít OCKÚ OLAF a špecifické služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory                pre OCKÚ OLAF.
Financovaním aktivít projektu sa zabezpečí riadne a náležité plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, posilní sa koordinačná úloha  OCKÚ OLAF voči sieťovým partnerom v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ, ako aj informovanosť o ochrane finančných záujmov EÚ, boji proti podvodom, činnosti Európskeho úradu boja proti podvodom a činnosti OCKÚ OLAF. 26830