Projekt "Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ II"


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Prijímateľ: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 00 151 513

DIČ: 2020845057

Názov projektu: „Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ II.“

Druh projektu: neinvestičný projekt technickej pomoci

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Odbobie realizácie projektu: január 2019 - december 2019

Výška poskytnutého NFP: 121 614,50 EUR

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR a boja proti podvodom, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly EŠIF a riadne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020.
Hlavnými aktivitami projektu súčinnosti spojené s realizáciou zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR a jeho pracovných skupín, realizácia vzdelávacích a informačných aktivít OCKÚ OLAF a špecifické služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory pre OCKÚ OLAF.

Financovaním aktivít projektu sa zabezpečí riadne a náležité plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, posilní sa koordinačná úloha  OCKÚ OLAF voči sieťovým partnerom v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ, ako aj informovanosť o ochrane finančných záujmov EÚ, boji proti podvodom, činnosti Európskeho úradu boja proti podvodom a činnosti OCKÚ OLAF.
26830