Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?

17.02.2012

Korupcia zostáva v krajinách Európskej únie aj naďalej významným problémom a podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Komisia v stredu 15. Februára 2012, panuje názor, že jej rozsah sa počas posledných troch rokov zvýšil.

Údaje ukazujú, že takmer 75 % Európanov naďalej považujú korupciu za významný problém a myslia si, že existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. 8%respondentov uviedlo, že v uplynulom roku boli požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok.

Je frustrujúce konštatovať, že praktické výsledky v boji proti korupcii v rámci Európskej únie sú neuspokojivé. Koľkokrát sme si už povedali, že je najvyšší čas konať? Európania očakávajú, že vlády jednotlivých členských štátov prijmú rozhodné kroky. Nastal čas, aby tak urobili“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Korupcia zostáva jedným z najväčších problémov, ktorým Európa čelí. Zatiaľ čo povaha a rozsah korupcie sa menia podľa jednotlivých členských štátov EÚ, korupcia škodí aj EÚ ako celku tým, že sa znižuje objem investícií, čo bráni spravodlivému fungovaniu vnútorného trhu a má negatívny vplyv na verejné financie. Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v EÚ, sa odhadujú na približne 120 miliárd EUR ročne.

„Korupcia je choroba, ktorá ničí krajinu zvnútra a podkopáva dôveru v demokratické inštitúcie, oslabuje zodpovednosť politického vedenia a nahráva organizovaným zločineckým skupinám. Proti korupcii možno úspešne bojovať iba pomocou vôle a odhodlania vedúcich predstaviteľov a osôb zapojených do rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach“, vyhlásila Cecilia Malmströmová.

V júni minulého roku Európska komisia prijala protikorupčný balík, ktorého predmetom je zintenzívnenie boja proti korupcii v rámci všetkých relevantných politík EÚ (pozri IP/11/678 a MEMO/11/376). Vytvoril sa aj osobitný monitorovací a hodnotiaci mechanizmus EÚ – správa EÚ o boji proti korupcii, ktorá bude podávať jasný obraz o stave protikorupčného úsilia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prvá správa sa predloží v roku 2013.

Komisia čoskoro navrhne ďalšie právne predpisy, týkajúce sa napríklad konfiškácie majetku zločincov, reformy pravidiel verejného obstarávania, zdokonaľovania štatistík o trestnej činnosti a posilnenej politiky boja proti podvodom na európskej úrovni.

Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ v septembri 2011 na vzorke 28 856 občanov Európskej únie.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie; podstránke Komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti p. Cecilia Malmstöm (vrátane celej správy a výsledkov za konkrétne krajiny):
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Pôvodný zdroj tlačovej správy