Priebeh spoločnej colnej operácie Diabolo II v Slovenskej republike

02.02.2010

Colný kriminálny úrad (CKÚ) sa v druhej polovici roku 2009 zúčastnil okrem iných aj na spoločnej colnej operácii Diabolo II zameranej na námornú kontajnerovú prepravu falšovaných tabakových výrobkov smerujúcu z ázijských do európskych prístavov. Počas tejto operácie sa colníci podieľali na lustrácii všetkých spoločností odosielajúcich i prijímajúcich zásielky tovarov, ako aj na hodnotení uvedených prepráv prostredníctvom komentárov k jednotlivým zásielkam. Tím colníkov podieľajúcich sa na operácii Diabolo II v Slovenskej republike sa vyjadril k 536 záznamom o zásielkach a v dostupných databázach prelustroval vyše 1072 údajov.
 
Slovenská republika počas operácie Diabolo II v rámci evidovaných prepráv nezaznamenala žiaden pozitívny záchyt; jedna zásielka vyhodnotená ako riziková bola skontrolovaná nemeckými colníkmi v prístave vyloženia – Bremerhaven, ktorí vykonali kontrolu došlého kontajnera s negatívnym výsledkom.
 
V rámci operácie Diabolo II bol zaznamenaný nepatrný počet zásielok určených pre príjemcov v Slovenskej republike, avšak veľký prínos operácie Diabolo II pre Colnú správu SR nepochybne predstavuje množstvo poskytnutých údajov o podozrivých zásielkach, a teda ich odosielateľoch a príjemcoch. Všetky takéto údaje tvoria cennú databázu informácií, ktoré budú využité pri odhaľovaní ilegálnych aktivít na území Slovenskej republiky. 

Zdroj: Colný kriminálny Úrad