Pracovné skupiny pod Riadiacim výborom

Riadiaci výbor podľa potreby zriaďuje stále a dočasné pracovné skupiny zamerané na riešenie konkrétnych úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Členmi pracovných skupín sú zástupcovia menovaní sieťovými partnermi. Pod Riadiacim výborom pracujú v súčasnosti 4 pracovné skupiny, a to: 

  • Pracovná skupina pre nezrovnalosti
  • Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ
  • Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti
  • Pracovná skupina komunikáciu

Pracovné skupiny, ktoré boli vytvorené pre konkrétne oblasti, riešia daný okruh vecnej problematiky, v prípade jej nejednoznačnosti alebo ťažkosti pri jej uplatňovaní v praxi. Svoje závery predkladajú OCKÚ OLAF ako podklady a návrhy na vypracovanie usmernení a metodických materiálov. Pracovné skupiny predkladajú všetky vypracované materiály na schválenie Riadiacemu výboru.

Postavenie a činnosť pracovných skupín sú podrobne vymedzené v rokovacích poriadkoch týchto pracovných skupín. 
 

26816