Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti

Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti:
 
Na základe vlastnej iniciatívy alebo z podnetu Riadiaceho výboru vypracúva predovšetkým „Zásady koordinácie kontrol a auditov sieťových partnerov“ a na požiadanie Riadiaceho výboru vypracúva aj ďalšie potrebné materiály týkajúce sa koordinácie kontrolnej činnosti sieťových partnerov.
Všetky vypracované materiály predkladá Riadiacemu výboru na schválenie.
V súlade s koordináciou kontrolnej činnosti poskytuje Riadiacemu výboru odporúčania.
Spolupracuje s ostatnými pracovnými skupinami zriadenými v rámci Riadiaceho výboru.
Členovia pracovnej skupiny si vzájomne vymieňajú poznatky, skúsenosti a informácie z oblasti kontroly a auditu.
Zabezpečuje koordináciu podnetov poukazujúcich na neefektívne čerpanie a použitie finančných prostriedkov EÚ v zmysle materiálu Zásady koordinácie kontrol a auditov sieťových partnerov
 
Gestorom tejto pracovnej skupiny je MF SR – orgán auditu (OA).
 
26819