Pracovná skupina pre nezrovnalosti

Pracovná skupina pre nezrovnalosti
 
Analyzuje a posudzuje otázky týkajúce sa vyhľadávania, identifikácie, určovania a nahlasovania nezrovnalostí na Komisiu.
Na základe vlastnej iniciatívy alebo z podnetu Riadiaceho výboru vypracúva materiály, príručky, usmernenia a manuály k problematike nezrovnalostí a predkladá ich na schválenie Riadiacemu výboru.
Riadiacemu výboru predkladá aj iniciatívne návrhy potrebných zmien a doplnení v oblasti nezrovnalostí.
Na požiadanie Riadiaceho výboru posudzuje a vyhodnocuje okruh otázok a problémov v oblasti pôsobnosti pracovnej skupiny, ktoré sa ukázali ako sporné, najmä ak orgán príslušný na ich riešenie neexistuje.
V prípade potreby alebo na požiadanie Riadiaceho výboru alebo svojich členov rieši otázky určenia a zatriedenia nezrovnalostí podľa platných kódovníkov vydávaných úradom OLAF.
Vypracováva ročnú správu o nezrovnalostiach za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Gestorom tejto pracovnej skupiny je ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR.
 
26817