Pracovná skupina komunikáciu

Pracovná skupina pre komunikáciu: 
 
Analyzuje, posudzuje a hodnotí problematiku  týkajúcu sa komunikácie v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. 
Vypracúva komunikačný plán k ochrane finančných záujmov EÚ v SR.
Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR.
Predkladá Riadiacemu výboru na schválenie iniciatívne návrhy potrebných zmien a úprav v oblasti komunikácie, vrátane ostatných vypracúvaných materiálov. 
Posudzuje a navrhuje riešenie sporných otázok problematiky v oblasti komunikácie. Koordinuje komunikáciu vo vzťahu k verejnosti, ako aj k Európskej komisii.
 
Gestorom tejto pracovnej skupiny je ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR.
 
26820