Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ

Pracovná skupina k článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ:
Zaoberá sa obsahom dotazníka k článku 325 ZFEÚ . Týmto článkom sa členským štátom EÚ ukladá povinnosť bojovať proti podvodom a iným protiprávnym aktivitám ohrozujúcim/poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. V prípade dotazníka ide najmä o navrhovanie tém, ktoré SR odporúča doň zaradiť, ako aj špecifikovanie otázok vo vzťahu k právnemu prostrediu SR.
Spolupracuje s ONÚ OLAF pri vypracovaní odpovedí na otázky dotazníka k článku 325 ZFEÚ, ktoré každý rok zasiela Európska komisia. 
Spolupracuje pri vypracovaní opatrení, ktoré SR prijala na základe odporúčaní uvedených v správe Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ - boj proti podvodom za príslušný kalendárny rok.
Spolupracuje pri príprave návrhov právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktorými sa ustanovujú postupy pri ochrane finančných záujmov EÚ vo vzťahu k podmienkam použitia finančných prostriedkov EÚ v SR.
Navrhuje opatrenia na zamedzenie činností, ktoré majú škodlivý vplyv na finančné záujmy EÚ.
Na požiadanie Riadiaceho výboru posudzuje a hodnotí okruh problematiky, ktorá sa pri vykonávaní a dodržiavaní článku 325 ZFEÚ ukázala ako sporná.
Na základe vlastnej iniciatívy vypracováva materiály týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ v SR
 
Gestorom tejto pracovnej skupiny je ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR.
 
26818