Pôsobnosť a postavenie

Podľa Organizačného poriadku ÚV SR zo dňa 29. októbra 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. decembra 2018, Dodatku č. 2 zo dňa 27. marca 2019, Dodatku č. 3 zo dňa 28. júna 2019, Dodatku č. 4 zo dňa 27. augusta 2019, Dodatku č. 5 zo dňa 30. júna 2020 a Dodatku č. 6 zo dňa 30. septembra 2020 plní odbor Národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“) sekcie kontroly úlohy v týchto oblastiach:
 • ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR,
 • nahlasovania nezrovnalostí na OLAF,
 • metodicko-právnej,
 • kontroly na účely ochrany finančných záujmov EÚ vrátane kontroly procesu poskytovania a využívania finančných prostriedkov EÚ v SR,
 • šírenia povedomia o otázkach ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom a o opatreniach Európskej únie v tejto oblasti formou vzdelávacích a informačných aktivít.
 
Odbor sa organizačne člení na:
 
a)   oddelenie metodickej činnosti OLAF,
b)   oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF.
 
Okrem spoločných činností odboru oddelenie metodickej činnosti OLAF najmä:
 
 • zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v Slovenskej republike (Anti-Fraud Coordination service – AFCOS) a spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj s vecne príslušnými orgánmi verejnej správy, ktorých združuje do siete kontaktných pracovísk AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie,
 •  zabezpečuje zber a pravidelné nahlasovanie nezrovnalostí OLAFu,
 • poskytuje podporu OLAFu pri získavaní informácií a dokumentácie na základe jeho vyžiadania od dotknutých subjektov na národnej úrovni,
 • prijíma informácie od OLAFu, ktoré môžu indikovať podozrenie, že došlo k protiprávnemu konaniu ohrozujúcemu finančné záujmy Európskej únie, ktorého riešenie patrí do právomoci orgánov Slovenskej republiky, a spolupracuje s oddelením kontroly a projektovej činnosti OLAF pri ich spracovaní,
 • poskytuje súčinnosť OLAFu pri administratívnom vyšetrovaní vedenom jeho inšpektormi v Slovenskej republike; na požiadanie, ak to neodporuje slovenskému právnemu poriadku, spolupracuje s OLAFom pri vyšetrovaní aj mimo územia Slovenskej republiky,
 • poskytuje OLAFu informácie o výsledku kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaní súvisiacich so zisťovaním a postihom protiprávnych konaní v prípadoch, v ktorých sú alebo mohli byť poškodené finančné záujmy Európskej únie,
 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní prípadov trestnej činnosti súvisiacej s nezákonným nakladaním s prostriedkami EÚ,
 • zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch, výboroch a pracovných skupinách Rady Európskej únie a Európskej komisie, ktoré sa zaoberajú otázkami ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom,
 • implementuje a pravidelne aktualizuje Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • plní úlohu sekretariátu Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a organizuje jeho zasadnutia,
 • zabezpečuje koncepčnú a metodicko-právnu činnosť, v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, podieľa sa na príprave návrhov relevantných legislatívnych aktov
 
Okrem spoločných činností odboru oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF najmä:
 
 • prijíma a spracúva podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, vrátane informácií o takýchto podozreniach postúpených OLAFom,
 • vykonáva kontroly na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie vrátane kontroly procesu poskytovania a využívania finančných prostriedkov Európskej únie,
 • spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie pri príprave kontrol, spracovávaní programu kontrol, organizačného a vecného zabezpečenia kontrol, ktoré sa týkajú ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, a pri ich výkone,
 • na základe výsledkov a analýz kontrolnej činnosti v spolupráci s odborom kontroly vypracúva návrhy správ na rokovanie vlády, návrh informácií pre vedúceho úradu vlády a navrhuje príslušné uznesenia vlády,
 • zabezpečuje projektovú činnosť pre odbor z pozície prijímateľa finančnej pomoci z Operačného programu Technická pomoc,
  koordinuje vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť, cielenú publicitu a informovanosť o otázkach ochrany finančných záujmov EÚ a o činnosti OLAFu.
 
 
 
 
8479