Pôsobnosť a postavenie


Podľa článku 2 ods. 1 bod 10.3. Organizačného poriadku ÚV SR zo dňa 29. októbra 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. decembra 2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 27. marca 2019 plní odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) sekcie kontroly úlohy v týchto oblastiach:
 • ochrana finančných záujmov EÚ v SR;
 • nahlasovanie nezrovnalostí na OLAF;
 • metodicko-právna;
 • kontrola poskytovania a využívania finančných prostriedkov EÚ v SR.
OCKÚ OLAF sa organizačne člení na:
 1. oddelenie koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ v SR
 2. oddelenie kontroly ochrany finančných záujmov EÚ v SR 
 
Okrem spoločných činností odboru OCKÚ OLAF oddelenie koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ v SR najmä:
 • zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • plní úlohu koordinačného úradu pre boj proti podvodom v Slovenskej republike (Anti-Fraud Coordination service – AFCOS) a spolupracuje s Európskych úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj s vecne príslušnými orgánmi verejnej správy, ktorých združuje do siete kontaktných pracovísk AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie,
 • zabezpečuje zber a pravidelné nahlasovanie nezrovnalostí OLAFu,
 • poskytuje podporu OLAFu pri získavaní informácií a dokumentácie na základe jeho vyžiadania od dotknutých subjektov na národnej úrovni,
 • prijíma a spracúva informácie od OLAFu, ktoré môžu indikovať podozrenie, že došlo k protiprávnemu konaniu ohrozujúcemu finančné záujmy Európskej únie, ktorého riešenie patrí do právomoci orgánov Slovenskej republiky,
 • poskytuje súčinnosť OLAFu pri administratívnom vyšetrovaní vedenom jeho inšpektormi v Slovenskej republike; na požiadanie, ak to neodporuje slovenskému právnemu poriadku, spolupracuje s OLAFom pri vyšetrovaní aj mimo územia Slovenskej republiky,
 • poskytuje OLAFu informácie o výsledku kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaní súvisiacich so zisťovaním a postihom protiprávnych konaní v prípadoch, v ktorých sú alebo mohli byť poškodené finančné záujmy Európskej únie,
 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní prípadov trestnej činnosti súvisiacej s nezákonným nakladaním s prostriedkami EÚ,
 • zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch, výboroch a pracovných skupinách Rady Európskej únie a Európskej komisie,
 • implementuje a pravidelne aktualizuje Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • organizuje zasadnutia Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • zabezpečuje koncepčnú, metodicko-právnu, vzdelávaciu činnosť, publicitu a informovanosť v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
 
Okrem spoločných činností odboru OCKÚ OLAF oddelenie kontroly ochrany finančných záujmov EÚ v SR najmä:
 • prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • vykonáva kontroly zamerané na zabezpečenie efektívneho využívania prostriedkov Európskej únie poskytnutých Slovenskej republike,
 • spolupracuje s ostatnými odbormi sekcie pri príprave kontrol, spracovávaní programu organizačného a vecného zabezpečenia kontrol, ktoré sa týkajú ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,
 • na základe výsledkov a analýz kontrolnej činnosti v spolupráci s odborom kontroly sekcie kontroly vypracúva návrhy správ na rokovanie vlády, návrh informácií pre vedúceho úradu vlády a navrhuje príslušné uznesenia vlády.
8479