Plánované školiace aktivity v roku 2024

ONÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR pripravuje v roku 2024 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2024 nasledujúce školenia*, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 
 1. Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe
 2. Riadenie rizík podvodov vo vzťahu k finančným prostriedkom EÚ
 3. Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
 4. Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže – protisúťažné praktiky vo verejnom obstarávaní
 5. Pravidlá a podmienky poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci
 6. Overovanie hospodárnosti výdavkov
 7. Skúsenosti z vládnych auditov – vybrané témy
 8. Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu
 9. Najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky identifikované v rámci auditov
 10. Výber vzorky pre overenie oprávnenosti výdavkov
 11. Systém implementácie POO
 12. Zistenia z auditov v POO v kontexte implementačných pravidiel a závažné nezrovnalosti v Pláne obnovy
 13. Zjednodušené vykazovanie výdavkov pri financovaní z fondov EÚ
 14. Európska prokuratúra - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach
 15. Nezrovnalosti a finančné opravy
 16. Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – vybrané aspekty spolupráce s povinnými osobami
 17. Boj proti colným a daňovým podvodom
 18. Princíp „follow the money“ a jeho využitie v rámci vedených operatívnych a trestných konaní
*Termíny školení budú priebežne dopĺňané podľa dostupnosti lektorov.
Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie), Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Ministerstva vnútra SR a ostatných sieťových partnerov.


 
8636

Dátum poslednej aktualizácie: 13.01.2023