ONÚ OLAF zrealizoval v novembri 2 školenia zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

25.11.2022

Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS zorganizoval v novembri 2022, v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, dve školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ.
 
Dňa 10. novembra sa uskutočnilo školenie na tému: Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ a „Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – Vybrané aspekty spolupráce s povinnými osobami“.
Školenie bolo zamerané na predstavenie činnosti a postupov Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru MV SR pri odhaľovaní podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ a postavenia a úloh Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia PZ a vybraných aspektov spolupráce s povinnými osobami.
Lektormi školeniaboli zamestnanci Ministerstva vnútra SR.
                                                                                            
 
Dňa 15. novembra 2022  sa uskutočnilo školenie na tému: Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxe.
Školenie bolo v prvom bloku zamerané na systém ochrany finančných záujmov EÚ v jednotlivých fázach poskytovania príspevku z fondov EÚ (teoretický základ a praktickými príkladmi), v druhom bloku na okruhy osobitných otázok s vplyvom na dodržanie povinností vyplývajúcich z ochrany finančných záujmov EÚ a ich riešenie podľa pravidiel SR a EÚ v aplikačnej praxi. Tretí blok sa sústreďoval na nápravné opatrenia na úrovni projektu, získavanie neoprávnene vyplatených čiastok späť v rôznych konaniach a s tým súvisiace praktické otázky – súbeh konaní, uplatnenie vrátenia (časti) nenávratného finančného príspevku, uplatnenie náhrady škody, premlčanie a ďalšie opatrenia. 
Lektorkami školenia boli advokátky Advokátskej kancelárie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.