OLAF zorganizoval v spolupráci s Colnou správou v Luxemburgu školiaci seminár siete komunikátorov - OAFCN

11.12.2015

V dňoch 2. - 4. decembra 2015 sa uskutočnil v Luxemburgu 13. školiaci seminár siete komunikátorov OLAF-u – OAFCN. Organizátorom seminára bol OLAF a hosťujúcou inštitúciou Colná správa v Luxemburgu. Seminára sa zúčastnilo celkovo 80 komunikačných pracovníkov v rámci partnerských organizácií OLAF-u, ktorých úlohou je informovať o problematike boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie. 
 
Školenie bolo zamerané na najviac využívané komunikačné prostriedky ako tlač, televízia a rádio, ako aj využívanie nových médií na zabezpečenie informovania európskych občanov o boji proti podvodom  a o práci úradov kompetentných pre výkon činností v tejto oblasti.

Školiaci seminár prebiehal formou panelových diskusií, workshopov a prezentácií. Prvý panel na tému: „ Potrebujeme hovoriť o podvodoch“ alebo“ Prečo je potrebné, aby  zúčastnené strany aktívne komunikovali o podvodoch v Európe“, prebiehal medzi zástupcami rôznych EÚ inštitúcií, národných úradov a expertov z médií, ktorí viedli vzájomný dialóg, vrátane diskusie s účastníkmi seminára. V  druhom paneli, zameranom na vyšetrovania, otvorené dáta, ochranu údajov počas vyšetrovaní, rešpektovanie procedurálnych práv a zaistenie dôvernosti vystúpil zástupca OLAF-u z odboru pre vyšetrovania, médií, zástupca úradu Európskeho kontrolóra ochrany dát (EDPS).
 
Workshopy boli zamerané na prípravu úspešných kampaní zameraných na boj proti podvodom  a využívanie efektívnych mediálnych techník a stratégií na rýchle a efektívne odovzdanie posolstiev pre verejnosť.
 
V rámci seminára prezentoval nemecký Colný kriminálny úrad (ZKA) Deň ciel v Nemecku, ktorý sa konal v septembri tohto roku, na ktorom sa zúčastnili aj členovia siete OAFCN (Colné riaditeľstvo Českej republiky, Colná správa Luxemburska), OLAF a ďalší partneri.  
 
Pozn.  OLAF v spolupráci s členmi siete komunikátorov OLAF-u - OAFCN organizuje v 2 - ročných intervaloch školiace semináre, ktoré sú zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom v tejto oblasti na úrovni EÚ ako aj na úrovni členských štátov EÚ s cieľom zabraňovať aj v preventívnej oblasti podvodom pri tvorbe a využívaní  prostriedkov EÚ.