Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2022

08.08.2023

Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2022 (ďalej len „Ročná správa“). Ročná správa bola schválená dňa 27. júna 2023 formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, zriadeným na Úrade vlády SR, a následne predložená na rokovanie vlády SR vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4.2.2 (Trvalé úlohy v oblasti odhaľovania nezrovnalostí).
 
Ročná správa bola zaradená na rokovanie vlády SR dňa 26. júla 2023 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie.
 
Ročná správa obsahuje informácie o stave nezrovnalostí zaevidovaných v systémoch evidovania a nahlasovania nezrovnalostí (IMS, OWNRES), ktorými sa zasielajú hlásenia na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), a ich analytické zhodnotenie v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov. Pokrýva teda tak príjmovú, ako aj výdavkovú časť rozpočtu EÚ. Ročná správa slúži tiež na porovnanie SR s ostatnými štátmi EÚ, prípadne na identifikáciu problémov v oblasti nezrovnalostí.
 
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v samotnej Ročnej správe (pozn. pozri bližšie aj časť Zhrnutie a Záver správy).

Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2022