Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2020

02.07.2021

Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2020 (ďalej len „Ročná správa“), ktorá bola schválená formou per rollam dňa 27. mája 2021 Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, zriadeným na Úrade vlády SR.
 
Ročnú správu následne predložil na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4.2.2 (Trvalé úlohy v oblasti odhaľovania nezrovnalostí).
 
Ročná správa za rok 2020 bola zaradená na rokovanie vlády SR dňa 16. júna 2021 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie.

Ročná správa obsahuje informácie o všetkých nezrovnalostiach zaevidovaných v roku 2020 do systému evidovania a nahlasovania nezrovnalostí (IMS) Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii. Ďalej obsahuje kvantitatívne zhodnotenie nezrovnalostí za jednotlivé programové obdobia a operačné programy. Rovnako slúži na porovnanie SR s ostatnými štátmi EÚ, prípadne na identifikáciu problémov v oblasti nezrovnalostí.
 
Oblasť nezrovnalostí, ktorá je spracovaná v tejto správe, sa týka tak príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu EÚ.
 
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2020