Odbor Národný úrad pre OLAF pripravil pre partnerov siete AFCOS v mesiaci jún 3 zaujímavé školenia z oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

07.06.2021

V zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov Európskej únie na Slovensku , Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ. 
 
V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2021 odbor Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci jún 2021 nasledujúce školenia:
 
1. Názov: Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
Termín a miesto konania: 14. 06. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Lektorom školenia je zamestnanec Finančnej správy SR ako zástupca siete AFCOS.  Školenie je zamerané na predstavenie členenia, orgánov a cieľov Finančnej správy SR,  legislatívneho rámca, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, spolupráce s partnermi a perspektívy opatrení v súvislosti s ochranou finančných záujmov, vrátane diskusie.
                                                                                                   
2. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
Termín a miesto konania: 21. 06. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Lektormi školenia sú zamestnanci Ministerstva vnútra SR ako zástupcovia siete AFCOS. Témou školenia bude problematika riadenia rizík a význam boja proti podvodom v prostredí EŠIF, predchádzanie podvodom, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, postupy a procesy uplatňované riadiacim orgánom, vrátane workshopu na tému riadenia rizík, a uvedenie praktických skúseností z riadenia rizík a z externých auditov, vrátane diskusie.                                                                                                  
 
3. Názov: Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami
Termín a miesto konania: 24. 06. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Lektormi školenia bude zamestnankyňa Generálnej prokuratúry SR a dvaja európski delegovaní prokurátori. Témami školenia bude problematika európskej prokuratúry (EPPO) a možnosti vzájomnej spolupráce a výmeny informácií s vnútroštátnymi orgánmi, spôsob nahlasovania podozrení z trestných činov na EPPO.
 
Z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení je počet účastníkov školenia limitovaný.
Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie.