Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2019

07.07.2020

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2019 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 17. júna 2020 Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, zriadeným na Úrade vlády SR, formou per rollam.
 
Ročnú správu následne predložil na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo dňa 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „národná stratégia“) a v zmysle trvalej úlohy č. II v časti 4.2. Odhaľovanie v rámci národnej stratégie, verzia č. 2.

Ročná správa za rok 2019 bola zaradená na rokovanie vlády SR dňa 01. júla 2020 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie.

Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o stave nezrovnalostí zaevidovaných v systéme evidovania a nahlasovania nezrovnalostí (IMS), ktorým sa zasielajú hlásenia na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii a ich analytické zhodnotenie v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov.

Predmetné nezrovnalosti vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov prostredníctvom predvstupových fondov  a operačných programov programového obdobia (ďalej „PO“) 2004 – 2006, 2007 – 2013 ako aj pri implementácií projektov v rámci operačných programov PO 2014 – 2020, a to k 31. marcu 2020. Správa obsahuje aj popis nezrovnalostí v programoch cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, ako aj v Európskom námornom a rybárskom fonde a Spoločnej poľnohospodárskej politike.
 
Ročná správa obsahuje číselné a finančné aspekty nezrovnalostí/hlásení nahlásených na OLAF za príslušné PO. Správa uvádza tiež kvantitatívne zhodnotenie nezrovnalostí/hlásení za jednotlivé PO. Zdrojom informácií pri vypracovaní správy bol IMS a bola vypracovaná na základe metodiky Výročnej správy o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom (PIF Report), ktorú predkladá Európska komisia Parlamentu a Rade.

Príloha