OCKÚ OLAF prezentoval svoju činnosť v úradoch samosprávnych krajov (VÚC)

12.12.2014

V dňoch 20. 11. 2014 až 2. 12. 2014 zrealizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (SK PK ÚV SR) prednášky na tému: „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti  prevencie korupcie a boja proti korupcii a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“ pre  160 zamestnancov 7 úradov samosprávnych krajov (Trenčín, Žilina, Košice, Prešov,  Trnava, Nitra a Bratislava).
V rámci prednášky týkajúcej  sa ochrany finančných záujmov EÚ v SR sa prítomní zamestnanci dozvedeli o tom, čo je ochrana finančných záujmov, čo je OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom), boli oboznámení s činnosťou OCKÚ OLAF, ako aj o možnostiach nahlásenia podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov EÚ. Počas diskusie boli zodpovedané prítomným zamestnancom otázky k prednášanej problematike. Zároveň boli úradom odovzdané informačné materiály, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ - leták „Viete, kto chráni peniaze daňových poplatníkov v Európskej únii, Viete kto ochraňuje peniaze daňových poplatníkov Európskej únie na Slovensku?“ a brožúra Európskej komisie, týkajúca sa boja proti falšovanému tovaru.

Zástupcovia VÚC ocenili spoluprácu s ÚV SR a potvrdili nevyhnutnosť bojovať proti prejavom korupcie a podvodom v každodennom živote.

Zároveň sa dňa 13. novembra 2014 uskutočnilo aj pracovné stretnutie zamestnancov sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR s Asociáciou centra voľného času SR v súvislosti s návrhom spolupráce v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže k prevencii korupcie a ochrany finančných záujmov EÚ v Tatranskej Štrbe.
 
Uvedené pracovné stretnutie súviselo s realizáciou projektovej iniciatívy SK PK: „Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti boja proti korupcii a boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde predmetná problematika bola zaradená do učebných osnov v rámci vyučovania prierezovej témy finančná gramotnosť pre základné a stredné školy.


Súvisiace tlačové správy vydané VÚC:

Trenčiansky samosprávny kraj:
http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/na-urade-trencianskeho-samospravneho-kraja-zorganizovali-seminar-v-boji-proti-korupcii.html?page_id=193563

Košický samosprávny kraj:
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/aktuality/informacia-cinnosti-aktivitach-europskeho-uradu-boj-proti-podvodom.html

 

Fotogaléria