OCKÚ OLAF prezentoval svoju činnosť v Regionálnych rozvojových agentúrach (RRA)

24.11.2015

V dňoch 27. 10. 2015 až 9. 11. 2015 zrealizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie  Úradu vlády SR (SKPK ÚV SR) v spolupráci s RRA Topolčiansko, Lučenec, Dolný Turiec a Prešov, zriadenými pod Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, prednášky na tému: „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti boja proti korupcii, boja proti podvodom a ochrana finančných záujmov EÚ v  SR“, ktorých účastníkmi boli zástupcovia miest a obcí jednotlivých regiónov Slovenska - prijímatelia pomoci z EÚ a tiež študenti Obchodnej akadémie v Martine.  
 
V rámci prednášky týkajúcej sa ochrany finančných záujmov EÚ v SR sa prítomní zástupcovia miest a obcí Slovenska a študenti dozvedeli o tom, čo je ochrana finančných záujmov, čo je OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom), boli oboznámení s činnosťou odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF), ako aj s možnosťami nahlásenia podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie, vrátane uvedenia príkladov z praxe. Počas diskusie boli účastníkom zodpovedané aj otázky k prednášanej problematike.
 
Účastníkom boli súčasne poskytnuté informačné materiály, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ - leták „Viete, kto chráni peniaze daňových poplatníkov v Európskej únii, Viete kto ochraňuje peniaze daňových poplatníkov Európskej únie na Slovensku?“, brožúra Európskej komisie, týkajúca sa boja proti falšovanému tovaru, ako aj brožúra „Korupcia okolo nás - užitočné informácie pre občanov“.
 
Zástupcovia RRA, miest a obcí ocenili spoluprácu s Úradom vlády SR a potvrdili nevyhnutnosť bojovať proti prejavom korupcie a podvodom v každodennom živote.
 
Školenia sa zúčastnilo celkovo celkom 183 primátorov a starostov miest a obcí na Slovensku a 40 študentov Obchodnej akadémie v Martine.  
 
 
Fotogaléria