OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému verejného obstarávania a konfliktu záujmov

17.03.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 24. marca 2015 v spolupráci Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) školenie na tému:

„Zákon o verejnom obstarávaní, konflikt záujmov“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektormi školenia sú zamestnanci ÚVO.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:30 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 18. marca 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.