OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kontroly a auditu v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ na Slovensku

16.06.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 25. júna 2015 v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) školenie na tému:
 
„Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektormi školenia budú zamestnanci MF SR.
 
Prezentácie lektorov sa budú týkať zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite ako aj jeho novely a prípravy výročných kontrolných správ a stanovísk zasielaných na Európsku komisiu.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:00 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 22. júna 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.