OCKÚ OLAF organizuje pre veľký záujem štvrté školenie o kontrole a audite podľa nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 12. apríla 2016 školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike pod názvom:
 
„Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 1. januára 2016“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Školenie bude zamerané na výkon finančnej kontroly (základná finančná kontrola, administratívna kontrola, finančná kontrola na mieste), na audit (vnútorný audit, vládny audit), na základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, pokuty a spoločné a prechodné ustanovenia v nadväznosti na zrušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 
Lektorkou školenia bude zamestnankyňa MF SR.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 6. apríla 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.