OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie, týkajúce sa ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

21.01.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ÚV SR) organizujeako orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie dňa 29. januára 2016 školeniena tému:
 
„Systém ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“
 
Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
Predmetom školenia bude oboznámiť prítomných so systémom ochrany finančných záujmov EÚ v SR, o úlohách koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS), o spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), o systéme nahlasovania nezrovnalostí v programovom období 2007-2013 a 2014-2020. Taktiež budú prezentované príklady zistení OLAF-u vo vzťahu k Slovenskej republike.
V poslednej časti bude prezentovaná kontrolná činnosť OCKÚ OLAF, vrátane uvedenia príkladov z praxe, ako aj riešenie podnetov doručených na Úrad vlády SR od verejnosti, ktoré poukazujú na neoprávnené čerpanie finančných prostriedkov EÚ.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie ÚV SR.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:30 h s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 25. januára 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.