OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov – tradičné vlastné zdroje

09.12.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 15. decembra 2015 v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) školenie na tému:

* Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektormi školenia sú zamestnanci FR SR a PPA.

Prezentácie sa budú týkať správy tradičných vlastných zdrojov (TVZ), systému finančného riadenia TVZ, administrácie  TVZ v podmienkach SR.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 11:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 10. decembra 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.