OCKÚ OLAF navštívili zástupcovia bulharského koordinačného útvaru pre boj proti podvodom

13.11.2015

V dňoch 2. - 7. novembra 2015 navštívili Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie, odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej „OCKÚ OLAF“), ktorý plní úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom, zástupcovia bulharského AFCOS-u (pozn. AFCOS je koordinačný útvar pre boj proti podvodom zriadený v jednotlivých členských štátoch Európskej únie).
Cieľom študijnej návštevy bulharského AFCOS-u na Slovensku bola vzájomná výmena dobrých skúseností pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie v oboch členských štátoch EÚ a oboznámenie sa s osvedčenými postupmi a skúsenosťami v oblastiach týkajúcich sa prevencie, zisťovania, nahlasovania, spravovania a vyšetrovania podvodov a nezrovnalostí pri realizácii projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie.
Na začiatku študijnej návštevy sa uskutočnili vzájomné rokovania medzi zástupcami slovenského a bulharského AFCOS-u.  Generálny riaditeľ SKPK Ing. Milan Ježo prezentoval úlohy sekcie kontroly a prevencie korupcie a riaditeľka OCKÚ OLAF predstavila úlohy OCKÚ OLAF v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike, jeho postavenie a právny základ jeho fungovania ako aj štruktúru spolupráce s ostatnými partnermi siete AFCOS na národnej úrovni v danej oblasti.  Následne aj zástupcovia bulharského AFCOS-u prezentovali svoju činnosť, svoje postavenie a hlavné úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov.
Bulharskí partneri sa v nasledujúcich dňoch stretli aj s ďalšími partnermi slovenskej siete AFCOS, a to so zástupcami sekcie centrálny koordinačný orgán ÚV SR, Ministerstva financií SR (sekcie auditu a kontroly - orgán auditu), Národnej kriminálnej agentúry P PZ a Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. Zástupcovia jednotlivých inštitúcií informovali bulharských partnerov o svojich úlohách a kompetenciách  vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR a súčasne poskytli prehľady svojich činností formou štatistických údajov, ako aj informácie ku konkrétnym prípadom.  
Na záver študijnej návštevy sa v priestoroch slovenského AFCOS-u uskutočnil workshop, v rámci ktorého boli zhrnuté výsledky tejto študijnej návštevy so zhodnotením fungovania AFCOS-ov na Slovensku a v Bulharsku, s uvedením možnosti zavedenia dobrých príkladov z praxe v Bulharsku a na Slovensku.
Bulharskí partneri ocenili doterajšiu prácu slovenského AFCOS-u (OCKÚ OLAF) ako hlavného koordinátora ochrany finančných záujmov Európskej únie a vyzdvihli najmä dobre fungujúci systém koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku, zastrešený Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Riadiaci výbor“), ktorého členmi sú všetci relevantní partneri podieľajúci sa na ochrane finančných záujmov EÚ na Slovensku. Tiež bola ocenená činnosť jednotlivých pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom, ktoré sa zaoberajú všetkými relevantnými oblasťami v uvedenej problematike (napr. spravovanie nezrovnalostí, spolupráca v oblasti kontrol a auditov, verejného obstarávania, zabezpečovania povinností vyplývajúcich Slovenskej republike zo Zmluvy o fungovaní EÚ, komunikácie atď.). Zaujímali sa aj o spôsob riešenia podnetov zasielaných OCKÚ OLAF verejnosťou na emailovú adresu nezrovnalosti@vlada.gov.sk s podozreniami, týkajúcimi sa zneužitia prostriedkov Európskej únie v SR.  
Slovenský AFCOS ocenil najmä procesy nastavené v rámci administratívnych kontrol a kontrol na mieste v bulharskom AFCOS-e a dobrú spoluprácu s OLAF-om.
Ako príklad dobrej praxe bolo uvedené zriadenie Úradu špeciálnej prokuratúry v Slovenskej republike, s výhradnými právomocami vyšetrovania trestných činov, týkajúcich sa fondov EÚ.  Bulharských partnerov zaujal vysoký počet prípadov odhalených národnou protikorupčnou jednotkou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá vyšetruje prípady trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskeho spoločenstva. Zaujímali sa aj o spoluprácu slovenskej polície s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a priebeh vyšetrovania ako aj o spoluprácu s národnými orgánmi. Pozitívne bolo hodnotené aj vytvorenie nezávislého Orgánu auditu v Slovenskej republike.

Fotogaléria:


 
Pôvodný zdroj tlačovej správy