Ochrana peňazí daňových poplatníkov: Komisia predložila návrh na zriadenie úradu Európskeho verejného prokurátora

24.07.2013

Európska komisia predložila dňa 17. júla 2013 návrh na zriadenie úradu Európskeho verejného prokurátora (ďalej len „EPPO – European Public Prosecutor´s Office“). Cieľom tohto návrhu je zlepšiť na úrovni Európskej únie stíhanie zločincov, ktorí spreneverili finančné prostriedky daňových poplatníkov EÚ.
EPPO bude nezávislá inštitúcia, podliehajúca demokratickému dohľadu, s výhradnou úlohou vyšetrovania a stíhania trestnej činnosti poškodzujúcej rozpočet EÚ tým, že postaví jej páchateľov pred súdy členských štátov.
OLAF zohrával aktívnu úlohu pri príprave tohto legislatívneho návrhu predkladaného pod politickým vedením podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej a eurokomisára Algirdasa Šemetu, spolu s Generálnym riaditeľstvom EK pre spravodlivosť.
Európska komisia navrhla aj reformu Eurojust-u (agentúra Európskej únie pre spoluprácu v trestných veciach) a  súčasne prezentovala aj „Communication on the governance of OLAF“.
Aby mohlo navrhované nariadenie na zriadenie EPPO vstúpiť do platnosti, musí byť jednomyseľne prijaté členskými štátmi v Rade, po získaní súhlasu Európskeho parlamentu. Ak nebude možné dosiahnuť v Rade jednomyseľnosť, skupina aspoň deviatich členských štátov môže uzatvoriť tzv. posilnenú spoluprácu (článok 86 ZFEÚ).
Viac informácií nájdete na webovom sídle OLAF-u a v tlačovej správe Európskej komisie č. IP/13/709 zo dňa 17. júla 2013 na nasledujúcich odkazoch:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/events-calendar/events/2013/events_20130717_01_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_en.htm