Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Od Európskej únie a jej členských štátov sa v zmysle článkov 310 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“)vyžaduje, aby bojovali proti podvodom a akejkoľvek nezákonnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie. V zmysle vyššie uvedených článkov sú členské štáty povinné prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy. Členské štáty koordinujú svoju činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie proti podvodom, pričom na tento účel organizujú s podporou Európskej komisie (ďalej len „EK“ alebo „Komisia“) úzku a pravidelnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi štátnej správy.
 
Rozpočet EÚ tvoria prostriedky všetkých daňovníkov EÚ, ktoré sa používajú pri realizácii politík schválených zákonodarcom Únie. Prostredníctvom finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ sa posilňuje hospodárska, sociálna a územná súdržnosť v rámci Únie. Rozpočet Únie slúži na zlepšenie životných podmienok občanov EÚ, zabezpečenie hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest. Ak sa finančné prostriedky z rozpočtu Únie zneužijú, tento cieľ je ohrozený. Vždy, keď dôjde k poškodeniu finančných záujmov Únie je ohrozená realizácia politík a programov EÚ a poškodenými sa stávajú všetci občania Únie.

Ochrana finančných záujmov EÚ znamená súbor procesov a opatrení ustanovujúcich pravidlá pre zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti vytvárania zdrojov rozpočtu EÚ (poľnohospodárske poplatky, odvody z produkcie cukru, clá, zdroje založené na DPH, zdroje založené na HDP), efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami rozpočtu EÚ, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

26865

Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2021