Nové nariadenie o vyšetrovaniach OLAFu

19.09.2013

Dňa 18.09.2013 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999.
Nariadenie nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. 01.10.2013.“