Nová pracovná dohoda medzi OLAFom a Dozorným výborom

17.01.2014

Dňa 14. januára 2014 bola uzatvorená nová pracovná dohoda medzi Európskym úradom pre boj  proti podvodom (OLAF) a Dozorným výborom pre OLAF (ďalej len „dohoda“). Dohoda bola podpísaná generálnym riaditeľom úradu OLAF Giovanni Kesslerom a Johanom Denolfom, predsedom Dozorného výboru pre OLAF s okamžitou platnosťou.  
Text dohody obsahuje podrobnosti o praktických opatreniach, ktoré si obe strany spoločne dohodli v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového nariadenia o úrade OLAF z októbra 2013 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
Dohoda vychádza z dočasných Pracovných postupov prijatých v septembri 2012 a súčasne ide o prvý takýto text medzi oboma stranami od založenia úradu OLAF v roku 1999.
Viac informácií aj o konkrétnych dohodnutých postupoch môžete nájsť na webovom sídle OLAF, v tlačovej správe OLAFuč. 1/2014 zo dňa 14.1.2014 na nasledovnej adrese: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140101_01_en.htm