Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike je strategický dokument schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č.18 zo 7. januára 2015, verzia 2. Jej posledná verzia je účinná od 04.06.2019.
 
Cieľom Národnej stratégie je zabezpečiť plnenie povinností, ktoré Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, a to prijímanie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie rovnako dôslednú ochranu, akú SR poskytuje svojim vlastným finančným záujmom.
26880