Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike je strategický dokument schválený uznesením vlády SR č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu „Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike“.

Jeho cieľom je zabezpečiť plnenie povinností, ktoré Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, a to prijímanie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie rovnako dôslednú ochranu, akú SR poskytuje svojim vlastným finančným záujmom.

Ostatné aktualizované verzie sanachádzajú tu.

8187