Informácia o realizácii školenia OCKÚ OLAF o kartelových dohodách

18.02.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 26. februára 2015 v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) školenie na tému:

„Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.  Lektorom školenia je zamestnanec PMÚ SR.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 20. februára 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.