Finančná podpora EÚ v rámci programu Hercule II pomohla členským štátom dosiahnuť konkrétne výsledky v boji proti podvodom

28.05.2015

Program Európskej komisie - Hercule II, v rámci ktorého bolo poskytnutých takmer 100 miliónov EUR na aktivity v rámci boja proti podvodom v rokoch 2007 až 2013, dosiahol svoje ciele a priniesol hmatateľné výsledky na národnej úrovni. To sú hlavné závery Správy Komisie o splnení cieľov programu Hercule II., ktorá bola prijatá dňa 27. mája 2015 a následne predložená Európskemu parlamentu a Rade.

Správa Komisie, založená na nezávislom hodnotení, rovnako ako aj na interných analýzach, posudzuje, do akej miery boli v rámci programu Hercule II dosiahnuté stanovené ciele a zamýšľaný účinok na národnej úrovni.

Hodnotenie konštatuje, že pomoc poskytovaná členským štátom viedla k lepšej nadnárodnej a multidisciplinárnej spolupráci medzi orgánmi v ich činnostiach zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ. Program prispel k posilneniu operatívnej a vyšetrovacej kapacity jeho  hlavných príjemcov, ktorými sú policajné, colné orgány a ďalšie orgány presadzovania práva.

Celkový rozpočet programu Hercule II bol vynaložený na viac ako 500 rôznych aktivít  v troch rôznych sektoroch činností: technická pomoc, vzdelávanie a IT podpora. Program poskytoval finančnú podporu orgánom členských štátov na nákup röntgenových skenerov a technického vybavenia (napr. sledovacie zariadenia, forénzny softvér a pod.) v rámci operácií na ochranu finančných záujmov EÚ.

Program tiež podporil vzdelávacie aktivity a konferencie zamerané na posilnenie prevádzkovej kapacity členských štátov a tretích krajín, aby lepšie bojovali proti podvodom a nezrovnalostiam páchaných proti finančným záujmom EÚ. Napríklad vďaka financovaniu z programu Hercule II, Talianska colná agentúra realizovala školenie o nelegálnom obchode s cigaretami v regióne západného Balkánu, Turecka a Talianska, na ktorom sa zúčastnili vysokí colní úradníci z ôsmich ďalších krajín.

Niekoľko ďalších konferencií spojilo odborníkov z koordinačných úradov pre boj proti podvodom z členských štátov, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín, ktorí sa zaoberajú otázkami, týkajúcimi sa riadenia fondov EÚ a nahlasovaním nezrovnalostí.

Prezentované hodnotenie dospelo k záveru, že prijaté opatrenia by nemohli byť plne dosiahnuté bez finančnej podpory EÚ poskytovanej prostredníctvom prostriedkov v rámci programu Hercule. Navyše, činnosti financované v rámci programu umožnili vytváranie sietí, ktoré dovoľujú  výmenu osvedčených postupov medzi odborníkmi, ako napríklad medzi súdnymi úradníkmi alebo súdnymi znalcami, v celej Európe.

Správa tiež obsahuje návrhy na zlepšenie účinku ďalších opatrení v oblasti boja proti podvodom tým, že uľahčí výmenu pracovníkov a zabezpečí, že program obsiahne väčší počet príjemcov. Taktiež bola zdôraznená potreba posilnenia predkladaných správ o aktivitách programu, rovnako ako sledovanie výsledkov. Tieto opatrenia budú riešené v rámci nového programu Hercule III.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u zo dňa 27. mája 2015:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150527_01_en.htm