Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2020

11.06.2021

Dňa 10. júna 2021 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 21-tu Výročnú správu o činnosti v roku 2020.

V roku 2020 úspešne uzavrel viac ako 200 vyšetrovaní a odporučil vymôcť viac ako 293 miliónov EUR späť do rozpočtu EÚ. Aj naďalej sa staral o to, aby boli finančné prostriedky EÚ vynakladané na účel, na ktorý boli skutočne určené – v prospech všetkých občanov EÚ.
 
Výročná správa obsahuje výsledky vyšetrovania úradu OLAF pri ochrane rozpočtu EÚ pred podvodmi v roku 2020, pričom obsahuje štatistické údaje a príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom pri výdavkoch EÚ, podvodom v súvislosti s príjmami EÚ, falšovanie a pašovanie, ako aj vyšetrovania prípadov zneužitia úradnej moci na úrovni EÚ.
 
Výročná správa za minulý rok obsahuje osobitnú kapitolu venovanú „Úlohe úradu OLAF pri zabezpečovaní zdravia a bezpečnosti občanov“, v ktorej je zdôraznená práca úradu OLAF proti falšovaným a nevyhovujúcim zdravotníckym a ochranným prostriedkom v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako aj príklady týkajúce sa bezpečnosti potravín, pesticídov a životného prostredia.
 
Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF v roku 2020:
  • OLAF uzavrel 230 vyšetrovaní a vydal 375 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ;
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 293,4 mil. eur;
  • OLAF otvoril vyšetrovanie 290 nových prípadoch na základe 1 098 predbežných analýz, vypracovaných odborníkmi z OLAF-u.
Trendy vo vyšetrovaní podvodov:

Z výročnej správy vyplýva, že okrem falšovania zdravotníckeho tovaru a osobných ochranných prostriedkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 vyšetrovatelia úradu OLAF odhalili v roku 2020 niekoľko ďalších trendov v podvodnej činnosti. Tieto zahŕňajú:
  • konflikty záujmov a tajné dohody medzi príjemcami a dodávateľmi, najmä v oblasti verejného obstarávania;
  • falošné alebo nadhodnotené faktúry, korupcia a konflikty záujmov zamerané na financovanie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, často spojené s praním špinavých peňazí;
  • podvody s financovaním výskumu;
  • pašovanie cigariet a tabaku;

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2020 nájdete tu.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 12/2021 zo dňa 10. 06. 2020 (k dispozícii aj v slovenskom jazyku):  
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-06-2021/olaf-2020-stopping-fraud-keeping-europeans-safe_sk

Informácie, týkajúce sa Výročnej správy sú zverejnené aj na twitteri OLAF-u @EUAntiFraud:
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1402920187633016833 
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1402925822311383043
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1402923068163608576 
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1402980378713870336