Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010

19.10.2011

Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov OLAF-u dosiahnutých v roku 2010. Konkrétne prípadové štúdie podrobne popisujú prácu OLAF-u. OLAF riešil v roku 2010 okolo 500 prípadov, ktoré zahŕňali komplexné externé vyšetrovania, chúlostivé interné vyšetrovania a nadnárodné prípady, kde OLAF prevzal úlohu koordinátora.

„S potešením predkladám pozitívne výsledky našej práce dosiahnuté v roku 2010. V súčasnom hospodárskom prostredí je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ boli použité na stanovené účely a dostali sa k určeným príjemcom. My OLAF a ostatné útvary Komisie budeme naďalej s najvyšším nasadením bojovať proti podvodom v členských štátoch a sledovať politiku nulovej tolerancie voči korupcii v inštitúciách EÚ. Vyzývam členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie. Je nevyhnutné, aby spolupracovali a prijímali rýchle a rozhodujúce kroky na vymáhanie zneužitých peňazí EÚ a na postavenie páchateľov pred súd“, uviedol Giovanni Kessler, nový generálny riaditeľ OLAF-u, ktorý nastúpil do funkcie vo februári 2011.

Zhrnutie operatívnych činností OLAFu v roku 2010

  • Bolo otvorených 225 nových vyšetrovacích a operatívnych prípadov:150 interných a externých vyšetrovaní a 75 prípadov koordinácie a pomoci.Počas roka bolo uzavretých 189 vyšetrovacích a operatívnych prípadov.
  • Priemerné celkové trvanie vyšetrovaní a operácií vrátane fázy hodnotenia predstavovalo 27,9 mesiacov, čo bolo najkratšie za posledných päť rokov.
  • 46 % informácií doručených OLAF-u pochádzalo z verejného sektora EÚ a členských štátov.52 % prišlo od občanov a súkromného sektora.
  • Prípady OLAF-u viedli k vráteniu 67,9 mil. EUR. Najvyššie sumy boli vrátené v sektore štrukturálnych fondov (32,9 mil. EUR), v poľnohospodárstve (11,9 mil. EUR) a v sektore priamych výdavkov (10,6 mil. EUR).
  • Ďalších 351,2 mil. EUR sa doteraz získalo späť v prípadoch následných finančných opatrení, ktoré sú stále otvorené.
  • V roku 2010 vnútroštátne súdy v dôsledku vyšetrovaní OLAF-u udelili páchateľom podvodov tresty odňatia slobody v celkovej dĺžke 125 rokov a uložili finančné pokuty vo výške takmer 1,47 mld. EUR.

Samotnú Výročnú správu môžete nájsť na stránke OLAFu:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2010/OLAF-REPORT.pdf

Tlačová správa OLAFu, Brusel, dňa 19.10.2011
Pôvodný zdroj tlačovej správy