Európsky dvor audítorov vydal Osobitnú správu č. 8/2011 o spätnom získavaní neoprávnených platieb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

20.10.2011

Európska únia vynakladá ročne približne 55 mld. EUR na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pričom časť tejto sumy je vyplatená nesprávne z dôvodu neoprávnených alebo nesprávnych žiadostí alebo chýb. Európsky dvor audítorov (Dvor audítorov - EDA) vydal v tejto súvislosti osobitnú správu č. 8/2011, v ktorej sa posudzujú postupy na spätné získavanie neoprávnených súm. Správa sa osobitne zameriava na sumy spätne získavané orgánmi členských štátov a na monitorovaciu úlohu Komisie.

Dvor audítorov posúdil pri audite výkonnosti účinnosť systémov, ktoré zaviedli a prevádzkujú členské štáty na spätné získavanie zistených dlhov a dohľad Komisie nad týmto procesom. Zo správy možno skonštatovať, že napriek tomu, že sa spätné získavanie dlhov členskými štátmi a dohľad Komisie od zavedenia nového regulačného rámca v roku 2006 zlepšili, isté nedostatky pretrvávajú.

Dvor audítorov v tejto súvislosti vyjadril na základe prijatých záverov (viď odkaz na tlačovú správu EDA nižšie) niekoľko odporúčaní na zlepšenie spätného získavania dlhov. Okrem iného Dvor audítorov zistil, že informácie o nezrovnalostiach, ktoré sa poskytujú úradu OLAF cez Generálne riaditeľstvo AGRI (GR AGRI - zodpovedné za následnú finančnú kontrolu, nakoľko tento útvar vypláca finančné prostriedky, ktoré sa majú získať späť) sa vo veľkej miere používajú na účely predkladania správ, najmä výročných správ Európskej komisie a OLAFu a do ďalších publikácií, ktoré sa zasielajú členským štátom a zrejme len v obmedzenej miere sa uvedené databázy využívajú na analýzu rizík, strategické plánovanie a zabezpečenie a ochranu proti podvodom.
Je to čiastočne spôsobené veľkým oneskorením, ktoré v skutočnosti vznikne medzi zistením potenciálnej nezrovnalosti a jej oznámením Komisii podľa nového rámca právnych predpisov.

Úrad OLAF v tejto súvislosti v súčasnosti skúma možnosť návrhu úpravy nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006, aby sa dosiahli tieto ciele:
  • Podstatne znížiť veľké oneskorenie, ktoré vzniká medzi zistením nezrovnalosti a jej oznámením úradu OLAF od členských štátov cez GR AGRI
  • Zlepšiť obsah oznámení, najmä pokiaľ ide o niektoré kľúčové informácie, ktoré sú potrebné na účely analýzy rizík, zabezpečenia a ochrany proti podvodom
     

Samotnú osobitnú správu č. 8/2011 v slovenskom jazyku nájdete priamo na stránke Európskeho dvora audítorov:
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions


Zdroj: Tlačová správa Európskeho dvora audítorov EDA, Luxemburg


Pôvodný zdroj tlačovej správy