Európska prokuratúra vydala prvú výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021: Za prvých 7 mesiacov svojej činnosti Európska prokuratúra vyšetrovala prípady, kde hodnota celkovej odhadovanej škody na rozpočte EÚ predstavuje 5,4 miliardy EUR

13.04.2022

Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila dňa 24. 03. 2022 svoju prvú správu o činnosti od začiatku svojej činnosti v júni 2021. Vo výročnej správe EPPO informuje o jeho organizácii a fungovaní (o činnosti kolégia, stálej komory, jednotky na podporu Kolégia, o systéme pre správu prípadov a IT, o ľudských zdrojoch, o finančných zdrojoch a ich riadení, o transparentnosti a vzťahoch so širokou verejnosťou a tlačou, o činnosti právnej služby a pod.) a o operáciách EPPO podľa zúčastnených členských štátov, trestných činov, zaistení, počtu obvinení a iných kľúčových údajov.

V správe sa uvádzajú napríklad tieto kľúčové údaje platné k 31. decembru 2021:
  • 2832 spracovaných správ o trestnej činnosti;
  • 576 začatých vyšetrovaní od 1. júna 2021;
  • 515 aktívnych vyšetrovaní k 31. decembru 2021;
  • 5,4 miliardy EUR celkovej odhadovanej škody v rámci aktívnych vyšetrovaní;
  • 147,3 milióna EUR v zaisteniach, čo je trojnásobok rozpočtu Európskej prokuratúry na rok 2021;
  • 95 vymenovaných európskych delegovaných prokurátorov, ktorí pracujú v 35 úradoch EPPO v 22 zúčastnených členských štátoch;
  • 122 zamestnancov v centrále v Luxemburgu.
Z 576 vyšetrovaní začatých v roku 2021 bolo 298 nových prípadov, ktoré začalo EPPO, a 278 bolo tzv. „nevybavených prípadov“, ktoré nahlásili vnútroštátne orgány a ktoré prevzalo EPPO.

Podrobnejšie štatistiky podľa zúčastnených členských štátov sú k dispozícii tu.

Údaje za Slovenskú republiku sa nachádzajú tu.
 
Najčastejšie druhy trestných činov
Z 515 aktívnych vyšetrovaní boli najčastejšími druhmi trestných činov, ktoré ovplyvňujú rozpočet EÚ, identifikované tieto:
Podvody v súvislosti s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním (31,8 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokumentov, bežné pri poľnohospodárskych dotáciách.
Podvody v súvislosti s príjmami plynúcimi z vlastných zdrojov DPH (17,6 %): kolotočové podvody, podvody s DPH prostredníctvom chýbajúcich obchodníkov a podvody s DPH spáchané v rámci zločineckej organizácie.
Podvody v súvislosti s príjmami inými ako príjmy z DPH (13,4 %): podvody s colnými a antidumpingovými clami.
Podvody v súvislosti s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním (11,2 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, najmä v programoch rozvoja stavebníctva, odpadov, technológií a ľudských zdrojov.
Korupcia (4 %): aktívna a pasívna korupcia verejných činiteľov.
 
Výborná a efektívna cezhraničná spolupráca
Aktéri presadzovania práva v celej EÚ zistili, že od EPPO môžu očakávať rýchlosť, efektívnosť a informačné benefity v porovnaní s tradičnými dohodami o vzájomnej právnej pomoci a metódami cezhraničnej koordinácie. Vzhľadom na nezávislosť a cezhraničné kompetencie EPPO trvala organizácia koordinovaných prehliadok alebo zatýkaní cez hranice len niekoľko týždňov, a nie mesiacov.
Zlepšenie úrovne ochrany finančných záujmov EÚ sa začína zvyšovaním úrovne odhaľovania podvodov EÚ. Rozdiely medzi členskými štátmi sú v tomto smere už dlhší čas značné a EPPO sa zaviazala odstrániť tieto rozdiely s podporou svojich národných a medzinárodných partnerov.
Poslaním EPPO je vyšetrovanie, trestné stíhanie a súdne stíhanie trestných činov proti finančným záujmom EÚ a EPPO bude naďalej zisťovať nedostatky a analyzovať akékoľvek problémy, ktoré vzniknú v rámci nášho konečného cieľa chrániť peniaze daňových poplatníkov EÚ pred zločincami.
 
Spolupráca s partnermi, nezúčastnenými členskými štátmi EÚ a tretími krajinami
Aby sa umožnila rýchlejšia výmena informácií, EPPO podpísalo pracovné dohody s Európskou komisiou, Eurojustom, Europolom, OLAF-om, Európskym dvorom audítorov, Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom.
Dánsko, Maďarsko, Írsko, Poľsko a Švédsko sa EPPO nezúčastňujú. V roku 2021 bolo týchto päť členských štátov zapojených do 48 prípadov EPPO. Spolupráca so Švédskom prebieha bez problémov z dôvodu príslušných právnych predpisov EÚ o justičnej spolupráci v trestných veciach. Pracovná dohoda s Úradom generálneho prokurátora Maďarska bola podpísaná v apríli 2021. Dánske aj írske orgány však stále potrebujú čas na interné konzultácie a rokovania o pracovnej dohode s Národnou prokuratúrou Poľska boli neúspešné.
Pokiaľ ide o tretie krajiny, EPPO iniciovalo rokovania s cieľom uzavrieť pracovné dohody s príslušnými orgánmi Spojených štátov amerických a Ukrajiny.
Výročná správa EPPO sa nachádza TU.   
Zdroj: Tlačová správa EPPO zo dňa 24. 03. 2022: https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-investigates-eu54-billion-worth-loss-eu-budget-its-first-7-months-activity