aktualizácia Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR

09.01.2015

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. januára 2015 aktualizovanú Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“) vypracovanú v nadväznosti na programové obdobie 2014 – 2020.
 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24183


Materiál bol vypracovaný v zmysle úlohy č. B.1. uznesenia vlády SR č. 519 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016.  

Národná stratégia bola vypracovaná so zreteľom na vývoj potreby zlepšiť ochranu finančných prostriedkov poskytovaných z rozpočtu EÚ v období rokov 2014-2020 a nahrádza Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov ES v SR, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 547 z 27. júna 2007 vrátane jej neskorších aktualizácií.

Do obsahu Národnej stratégie sa premieta podrobný opis jednotlivých častí protipodvodného cyklu:
  • prevencia – predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam
  • ich odhaľovanie
  • vyšetrovanie a stíhanie
  • vymáhanie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov a sankcie.