školiace aktivity zrealizované v roku 2023

Február
Názov školenia: Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe
Dátum školenia: 14. 02. 2023
Počet účastníkov: 62    
 
Obsahom školenia bolo objasnenie základných pojmov v danej oblasti a pravidlá finančnej kontroly a auditu, praktické príklady z praxe a diskusiu.

Lektormi školenia boli zamestnanci Ministerstva financií SR (MF SR).
                                                                                                
 
Marec
 
Názov školenia: Riadenie rizík podvodov vo vzťahu k finančným prostriedkom EÚ
Dátum školenia: 17.03.2023
Počet účastníkov: 52
 
Obsah školenia: školenie bolo zamerané na problematiku riadenia rizík a význam boja proti podvodom v prostredí EŠIF, predchádzanie podvodom, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, postupy a procesy uplatňované riadiacim orgánom, vrátane workshopu na tému riadenia rizík, a uvedenia praktických skúseností z riadenia rizík a z externých auditov, vrátane diskusie.

Lektorom školenia bol zamestnanec Naka a Prezídia policajného zboru Ministerstva vnútra SR (MV SR).


Názov školenia: Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022 a ich dopady
Dátum školenia: 21.03.2023
Počet účastníkov: 50
 
Obsah školenia:Zmeny v postupoch zadávania zákaziek, zmeny v revíznych postupoch a profesionalizácia a ďalšie zmeny zákona, diskusia.                                                                                               
Lektormi školenia boli zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).


Apríl

Názov školenia: Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ - I. blok a Princíp "follow the money" a jeho využitie v rámci vedených operatívnych a trestných konaní
Dátum školenia: 20. 4. 2023
Počet účastníkov: 67
Obsah školenia: školenie bolo zamerané na predstavenie činnosti a postupov Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru MV SR pri odhaľovaní podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ, vrátane detailného popisu konkrétneho príkladu z praxe. V druhej časti bol opísaný legalizačný proces, systém „follow the money“ v právnom poriadku SR, vysvetlené pojmy ako konečný užívateľ výhod. Prednášajúci prezentoval detailne typológiu právnických osôb z pohľadu rizík legalizácie.
Lektormi školenia boli zamestnanci Ministerstva vnútra SR (MV SR). 
 
Názov školenia: Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
Dátum školenia:
28. 04. 2023
Počet účastníkov: 27
Obsah školenia: uvedenie problematiky, informácia o členení, orgánoch a cieľoch FS SR, legislatívny rámec, odhaľovanie podvodov a ich vyšetrovanie, spolupráca s partnermi a perspektívy opatrení v súvislosti s ochranou finančných záujmov a diskusia. 
Lektorom školenia bol zamestnanec Finančnej správy SR.  

Máj
 
Názov školenia: Metódy výberu vzorky
Dátum školenia: 15. 05. 2023
Počet účastníkov: 32
Obsah školenia: uvedenie problematiky, štatistická teória výberu vzorky, predstavenie jednotlivých štatistických a neštatistických metód výberu vzorky – teoretická časť, štatistický výber vzorky – praktická časť, neštatistický výber vzorky – praktická časť, vyhodnotenie vybranej vzorky a formulovanie záveru, vrátane ukážky a praktického nácviku výberu vzorky samotnými účastníkmi školenia a diskusia.
Lektormi školenia boli zamestnanci MF SR. 
 
 
Názov školenia: Európska prokuratúra (EPPO) - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach
Dátum školenia: 30. 5. 2023
Počet účastníkov: 47
Obsah školenia: postavenie, štruktúra a právomoc Európskej prokuratúry, úloha Európskej prokuratúry v trestnom konaní, spolupráca a výmena informácií s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami. V poslednej časti bola prezentovaná pôsobnosť Európskej prokuratúry pri ochrane finančných záujmov EÚ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.                                                                                           
Lektorkami školenia boli európske delegované prokurátorky z Úradu špeciálnej prokuratúry SR.  

Jún
 
Názov školenia: Výber vzorky pre overenie oprávnenosti výdavkov pre pokročilých
Dátum školenia: 20. 06. 2023
Počet účastníkov: 29
Obsah školenia: uvedenie problematiky, štatistická teória výberu vzorky, zopakovanie jednotlivých štatistických a neštatistických metód výberu vzorky, stratifikácia populácie a výpočet veľkosti vzorky za populáciu, resp. jednotlivé subpopulácie, štatistický výber vzorky realizovaný v dvoch obdobiach, výber vzorky zo vzorky a jej vyhodnotenie, diskusia.
Lektormi školenia boli zamestnanci MF SR.     
   
 
Názov školenia: Riadenie rizík podvodov vo vzťahu k finančným prostriedkom EÚ
Dátum školenia: 27. 06. 2022
Počet účastníkov: 40
 
Obsah školenia: školenie bolo zamerané na problematiku riadenia rizík a význam boja proti podvodom v prostredí EŠIF, predchádzanie podvodom, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, postupy a procesy uplatňované riadiacim orgánom, vrátane workshopu na tému riadenia rizík, a uvedenia praktických skúseností z riadenia rizík a z externých auditov, vrátane diskusie.
Lektorom školenia bol zamestnanec MV SR.

September 2023
 
Názov školenia: Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe
Dátum školenia: 21. 09. 2023
Počet účastníkov: 53
 
Obsah školenia:  základná pojmológia, finančná kontrola a audit, základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, praktické príklady a diskusia.
                                                                       
29713