OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci so sieťovými partnermi Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2017

01.08.2018

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ v zmysle úlohy č. B.2. Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj v zmysle úlohy č. 2.5 v časti Odhaľovanie v rámci Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2017(ďalej len „RSoN“ alebo „Ročná správa“). Správa bola schválená dňa 21. júna 2017 formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, zriadeným na Úrade vlády SR.
 
Už jedenásta Ročná správa o nezrovnalostiach bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 11. júla 2017 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie. 

RSoN poskytuje celkový prehľad nezrovnalostí na národnej úrovni v členení na príjmovú časť rozpočtu EÚ (nezrovnalosti objavujúce sa pri operáciách, ktorými sa tvoria vlastné zdroje rozpočtu EÚ na území SR) a výdavkovú časť rozpočtu EÚ (nezrovnalosti v oblasti čerpania pomoci z fondov EÚ).
 
Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o  stave nezrovnalostí zaevidovaných v roku 2017 v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov.
Materiál zahŕňa všetky nové nezrovnalosti, ktoré vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov  
prostredníctvom predvstupových fondov  a operačných programov programového obdobia (ďalej „PO“) 2004 – 2006, 2007 – 2013 ako aj pri implementácií projektov v rámci operačných programov PO 2014 – 2020 a boli zaevidované v priebehu roka 2017.
Správa obsahuje aj popis nezrovnalostí v programoch cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, ako aj v Európskom fonde pre Rybné hospodárstvo a Spoločnej poľnohospodárskej politike.

Ďalej obsahuje prehľad nedostatkov identifikovaných Orgánom auditu (ďalej len „OA“) a prehľad trestných konaní vedených v súvislosti s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.
 
Kompletný materiál, vrátane príloh sa nachádza tu:
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2017 (zip formát s prílohami)

Súvisiace informácie – o odbore Centrálny kontaktný útvar pre OLAF:
Ochranu finančných záujmov Európskej únie v SR zabezpečuje a koordinuje v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“). V rámci ÚV SR sú tieto úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“), ktorý zároveň plní úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom – AFCOS, v zmysle čl. 3 ods. 4 nariadenia EP a Rady č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
 

/stranky-uvsr/ Sieť AFCOS znamená štruktúru orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú prostriedky Európskej únie a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Sieťovými partnermi v SR sú ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá ako riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány), Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR, Finančná správa SR, Generálna prokuratúra SR, Národná banka Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenská informačná služba.