Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len "Riadiaci výbor") je koordinačný a iniciatívny orgán, ktorý zabezpečuje koordináciu a spoluprácu partnerov siete AFCOS a dohliada na plnenie opatrení v zmysle Národnej stratégie.

Právomoci a kompetencie Riadiaceho výboru sú vymedzené v jeho štatúte.

Partneri siete AFCOS sa navzájom informujú a podporujú pravidelnú výmenu skúseností a odborných znalostí so zreteľom na ochranu finančných záujmov EÚ v SR. Komunikácia a spolupráca sa uskutočňujú v rámci pracovných skupín, zasadnutí Riadiaceho výboru, dvojstranných a viacstranných stretnutí, seminárov, vzdelávacích aktivít a pod.
 
Sieťoví partneri pravidelne informujú sekretariát Riadiaceho výboru o opatreniach, ktoré v súvislosti s predchádzaním a odhaľovaním činností poškodzujúcich finančné záujmy EÚ prijali. Riadiaci výbor zároveň:
 
Riadiaci výbor zároveň:
 • vykonáva dohľad nad plnením úloh a opatrení vyplývajúcich z vykonávania Národnej stratégie;
 • zabezpečuje koordináciu spolupráce sieťových partnerov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR;
 • zriaďuje stále a dočasné pracovné skupiny pre riešenie konkrétnych úloh, ktoré vyplývajú zo záväzku SR zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ, a dohliada na ich činnosť;
 • posudzuje, hodnotí a schvaľuje materiály, ktoré vypracovali pracovné skupiny;
 • zabezpečuje spoluprácu sieťových partnerov pri vypracovávaní plánov kontrol sieťových partnerov s cieľom predchádzať dvojitým kontrolám a zabezpečovať ich kontinuitu a efektívnosť;
 • zabezpečuje a podporuje aktívnu spoluprácu medzi sieťovými partnermi v súvislosti so zisťovaním a analýzou rizík ohrozujúcich finančné záujmy EÚ v SR;
 • koordinuje a iniciuje spoluprácu pri navrhovaní zmien a doplnení právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktorými sa ustanovujú podmienky a pravidlá ochrany finančných záujmov EÚ;
 • dohliada na plnenie trvalých úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie a  úloh vyplývajúcich z Akčného plánu k Národnej stratégii.
Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti Riadiaceho výboru plní odbor ONÚ OLAF ako sekretariát Riadiaceho výboru.

Zasadnutia Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR:

Rok 2021

RV schválil v roku 2021 formou per rollam celkovo 7 materiálov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zasadnutie Riadiaceho výboru v roku 2021 nekonalo.
Formou per rollamboli v sledovanom období schválené nasledujúce materiály:

 • Dodatok č. 9 k Štatútu Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“ (schválené RV dňa 12.05.2021),
 • Rokovací poriadok stálych pracovných skupín zriadených pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (schválené RV dňa 12.05.2021),
 • Dotazník OLAF- Správa o ochrane finančných záujmov (PIF) 2020 (schválené  RV dňa 29. 01. 2021),
 • Odpovede k odporúčaniam Európskej komisie vyplývajúcim zo Správy PIF za rok 2020: „Preparation of the Commission Report on the protection of the EU’s financial interests - fight against fraud, 2020 (Staff Working Document: Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests – fight against fraud, 2019)“ (schválené RV dňa 29. 01. 2021),
 • Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2020 (schválené RV dňa 27. 05. 2021),
 • Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republikeza rok 2020 (schválená RV dňa 28.04.2021) aVyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR, verzia 3.0 za rok 2020, v zmysle Prílohy č.1 Komunikačného plánu(schválený RV dňa 28. 04. 2021),
 • Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, verzia 4.0“, vrátane prílohy č.1. (schválený dňa 20. 07.2021).


Rok 2020

RV schválil v roku 2020 formou per rollam celkovo 6 materiálov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zasadnutie Riadiaceho výboru v roku 2020 nekonalo.

Formou per rollam boli v sledovanom období schválené nasledujúce materiály:

 • Odpovede k odporúčaniam Európskej komisie vyplývajúcim zo Správy PIF za rok 2018: „Pracovný dokument: Následné konanie na základe odporúčaní v Správe Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom, 2018“ („Staff Working Document: Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests – fight against fraud, 2018“) (schválené RV dňa 28. 02. 2020),
 • „Usmernenie k riadeniu prístupových práv do databázy Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) v podmienkach SR, verzia 1“ (schválené RV dňa 28.02. 2020),
 • Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2019 (schválené RV dňa 17. 06. 2020),
 • Odpovede k dotazníku OLAF, všeobecná časť – správa o ochrane finančných záujmov (PIF) 2019 (schválené  RV dňa 14. 02. 2020),
 • Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019  a Vyhodnotenie plnenia komunikačných aktivít v rámci Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019 (schválené RV dňa 29. 04. 2020),
 • Správa o plnení trvalých úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike a odpočet plnenia Akčného plánu k Národnej stratégii - plnenie úloh za rok 2019 k 31. decembru 2019 (schválená RV dňa 13. 05. 2020).

Archív zasadnutí Riadiaceho výboru


 

26881

Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2020