Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len "Riadiaci výbor") je koordinačný a iniciatívny orgán, ktorý zabezpečuje koordináciu a spoluprácu partnerov siete AFCOS a dohliada na plnenie opatrení v zmysle Národnej stratégie.

Právomoci a kompetencie Riadiaceho výboru sú vymedzené v jeho štatúte.

Partneri siete AFCOS sa navzájom informujú a podporujú pravidelnú výmenu skúseností a odborných znalostí so zreteľom na ochranu finančných záujmov EÚ v SR. Komunikácia a spolupráca sa uskutočňujú v rámci pracovných skupín, zasadnutí Riadiaceho výboru, dvojstranných a viacstranných stretnutí, seminárov, vzdelávacích aktivít a pod.
 
Sieťoví partneri pravidelne informujú sekretariát Riadiaceho výboru o opatreniach, ktoré v súvislosti s predchádzaním a odhaľovaním činností poškodzujúcich finančné záujmy EÚ prijali. Riadiaci výbor zároveň:
 
Riadiaci výbor zároveň:
 
vykonáva dohľad nad plnením úloh a opatrení vyplývajúcich z vykonávania Národnej stratégie;
zabezpečuje koordináciu spolupráce sieťových partnerov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR;
zriaďuje stále a dočasné pracovné skupiny pre riešenie konkrétnych úloh, ktoré vyplývajú zo záväzku SR zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ, a dohliada na ich činnosť;
posudzuje, hodnotí a schvaľuje materiály, ktoré vypracovali pracovné skupiny;
zabezpečuje spoluprácu sieťových partnerov pri vypracovávaní plánov kontrol sieťových partnerov s cieľom predchádzať dvojitým kontrolám a zabezpečovať ich kontinuitu a efektívnosť;
zabezpečuje a podporuje aktívnu spoluprácu medzi sieťovými partnermi v súvislosti so zisťovaním a analýzou rizík ohrozujúcich finančné záujmy EÚ v SR;
koordinuje a iniciuje spoluprácu pri navrhovaní zmien a doplnení právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktorými sa ustanovujú podmienky a pravidlá ochrany finančných záujmov EÚ;
dohliada na plnenie trvalých úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie a  úloh vyplývajúcich z Akčného plánu k Národnej stratégii.
 
Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením činnosti Riadiaceho výboru plní ONÚ OLAF ako sekretariát Riadiaceho výboru.

Zasadnutia Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR:


Rok 2019

30. 05 . 2019

Závery zo zasadnutia:

Riadiaci výbor schválil:

 1. Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR – Plnenie úloh za druhý polrok 2017 k 31. decembru 2017;
 2. Odpočet Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2018;
 3. Zrušenie Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania;
 4. Aktualizáciu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR s prílohami;
 5. Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 7;
 6. Nového predsedu Pracovnej skupiny pre nezrovnalosti;
 7. Nového predsedu Pracovnej skupiny k článku 325 ZFEÚ;
 
Riadiaci výbor vzal na vedomie:
 
 1. Informáciu k Vyhodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (za roky 2015 – 2018)
 2. Informáciu gestorov o činnosti pracovných skupín zriadených pod RV OFZ.
  • Pracovnej skupiny pre komunikáciu,
  • Pracovnej skupiny pre nezrovnalosti
  • Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania
  • Pracovnej skupiny k článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
  • Pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti koordinácie kontrolnej činnosti
 
Fotogaléria
Riadiaci výbor 2019

Späť na fotogalériu
 


Archív zasadnutí Riadiaceho výboru


 

26881

Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2020