OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

26.08.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 10. septembra 2015 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) školenie na tému:
 
„Nezrovnalosti v poľnohospodárskych fondoch v podmienkach SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami v poľnohospodárskych fondoch EÚ. Lektormi školenia sú zamestnanci MPRV SR a PPA.
 
Školenie je zamerané najmä na inštitucionálny rámec, základné kompetencie a zodpovednosti jednotlivých orgánov Európskej komisie a Slovenskej republiky (ďalej len „EK a SR“) zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami v poľnohospodárskych fondoch, procedurálne riešenie nezrovnalostí v poľnohospodárskych fondoch, administratívne a správne postupy, postupy nahlasovania nezrovnalostí v SR na EK a finančné dôsledky nevykonaného vymáhania, vykazovanie nezrovnalostí z pohľadu EK a vzájomné započítanie pohľadávok v poľnohospodárskych fondoch.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:00 h s registráciou od 8:30 hod.
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 3. septembra 2015 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.