Školiace aktivity zrealizované v roku 2014

Dňa 16. decembra 2014 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED)
Školenie bolo zamerané na prezentáciu právneho základu Centrálnej databázy vylúčených subjektov, povinnosti RO/SORO vyplývajúce  z nariadení vzťahujúcich sa k CED, prezentáciu „Manuálu k CED“, prácu so systémom centrálnej databázy vylúčených subjektov a praktických  problémov s aplikáciou ustanovení vzťahujúcich sa k CED.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 57 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR, FS SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MPSVR SR,  IAZASI, MK SR, SIEA, MH SR.
 

Dňa 27. novembra 2014
sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 
 • Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov  rozpočtu EÚ v podmienkach SR
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu správy tradičných vlastných zdrojov a nezrovnalosti, súvisiacu legislatívu EÚ a SR, základné pojmy a definície, systému finančného riadenia TVZ, súvisiacej legislatívy EÚ a SR, postavenie a kompetencie jednotlivých orgánov EK a SR zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami a o administrácii TVZ v podmienkach Finančnej správy SR.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 46 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR, UPSVR SR, FS SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, NAKA, IAZASI.  


Dňa 30. októbra  2014
sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
 • Najčastejšie porušenia zákona o verenom obstarávaní, postavenie PMÚ SR a kartelové dohody
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu výkonu kontroly nad VO, najčastejšie porušenia pri výkone kontroly zadávania zákaziek, stručný  prehľad o procesoch a priebehu kontroly postupu zadávania zákaziek na ÚVO, konanie o námietkach, najčastejšie porušenia zákona o VO pri rozhodovaní v konaní o námietkach, stručný priebeh procesov v konaní o námietkach na ÚVO. V ďalšom bloku bolo školenie zamerané na postavenie Protimonopolného úradu a jeho kompetencie, dohody obmedzujúce súťaž, nástroje na odhaľovanie kartelov, indície koluzívneho správania vo verenom obstarávaní.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 77 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, MS SR, SFK BA, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR,  UPSVR SR, FS SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, SACR, PMÚ SR, SIEA.
 

Dňa 16. októbra  2014
sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 •  Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR 
   
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu zákona č. 502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, s dôrazom na aktuálnu novelu zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1.novembra 2014, skúsenosti NKÚ SR pri kontrole finančných prostriedkov EÚ a hodnotenie spoľahlivosti systému vnútornej kontroly.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 72 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, SFK BA, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR, IAZASI, UPSVR SR, FS SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR.
 

Dňa 19. septembra 2014
sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 

 • Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym auditom za OP NSRR v systéme CEDIS a ich reportovanie na Európsku komisiu v súvislosti s prípravou na ukončovanie pomoci.
Školenie bolo zamerané najmä na informáciu o systéme CEDIS - základné informácie, legislatíva EK pre ukončovanie pomoci, metodické postupy Orgánu auditu na evidenciu nezrovnalostí v CEDIS, štatistické prehľady evidovaných nezrovnalostí za jednotlivé operačné programy NSRR, aktualizáciu stavov nezrovnalostí v CEDIS na základe údajov z ITMS, zdrojové údaje potrebné na evidenciu nezrovnalostí v CEDIS v rámci auditov operácií a systémových auditov a správu o zistenej nezrovnalosti vo vzťahu k informačnému systému CEDIS, proces nahlasovania nezrovnalostí identifikovaných Orgánom auditu na OLAF (ÚV SR a EK).
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 47 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, SFK BA, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA, MPSVR SR,  NAKA, MDVRR SR, NKÚ.
 

Dňa 30. júna 2014
sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:  
 • Ochrana finančných záujmov Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky 
Školenie bolo zamerané najmä na všeobecný legislatívny rámec SR, dokumenty schválené uznesením vlády SR a ostatné metodické usmernenia, systém ochrany finančných záujmov EÚ, Nezrovnalosti v štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde v programovom období 2007 – 2013 a úlohu a postavenie Úradu vlády SR v boji proti korupcii.
                                                                      
Na školení sa zúčastnilo 50 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, ÚVO, SIEA, MPSVR SR, ÚPSVR SR, FR SR, MS SR, SACR, IA pre OP ZaSI, NKÚ, MH SR, PPA, MZ SR a  MV SR. 

Dňa 18. júna 2014 sa uskutočnilo v hoteli Bôrik školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:  
 • Dohľad vo verejnom obstarávaní
Školenie bolo zamerané najmä na právny rámec výkonu kontroly postupu zadávania zákaziek, ex ante kontrolu, kontrolu pred a po uzavretí zmluvy, priebeh výkonu kontroly a s tým súvisiace oprávnenia a povinnosti zamestnancov Úradu pre verejné obstarávanie  a kontrolovaného, správne delikty a výška pokút, priebeh správneho konania o uložení pokuty, najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní a praktické príklady z výkonu kontroly.
                                                                     
Na školení sa zúčastnilo 62 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MS SR, MF SR, MŽP SR, ÚVO, NPKJ NAKA P PZ, IA pre OP ZaSI, MZ SR, MDVRR SR, PPA, MPSVR SR, SIEA, SFKBA, SFKZV, NKÚ SR, FR SR a TSK.


Dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:  
 • Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym auditom za OP NSRR v systéme CEDIS a ich reportovanie na Európsku komisiu v súvislosti s prípravou na ukončenie pomoci
 
Školenie bolo zamerané najmä na poskytnutie základných informácií o systéme CEDIS, legislatíve EK pre ukončovanie pomoci, metodické postupy Orgánu auditu na evidenciu nezrovnalostí v CEDIS, štatistické prehľady evidovaných nezrovnalostí za jednotlivé operačné programy NSRR, aktualizáciu stavov nezrovnalostí v CEDIS na základe údajov z ITMS, zdrojové údaje potrebné na evidenciu nezrovnalostí v CEDIS v rámci auditov operácií a systémových auditov, Správu o zistenej nezrovnalosti vo vzťahu k informačnému systému CEDIS a proces nahlasovania nezrovnalostí identifikovaných Orgánom auditu. 
                                                                 
Na školení sa zúčastnilo 56 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, SFKKE, SFKBA, SFKZV, NKÚ SR, MŽP SR, MF SR, ÚVO, PPA, Implementačnej agentúry pre OP a ZaSI, MPRV SR, FR SR, MPSVR SR a MDVRR SR.
  

Dňa 7. apríla 2014 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 
 • Nezrovnalosti v Poľnohospodárskych fondoch v podmienkach SR
Školenie bolo zamerané najmä na inštitucionálny rámec, základné kompetencie a zodpovednosti jednotlivých orgánov EK a SR zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami  v poľnohospodárskych fondoch, procedurálne riešenie nezrovnalostí v poľnohospodárskych fondoch, administratívne a správne postupy, postupy nahlasovania nezrovnalostí v SR na EK  a finančné dôsledky nevykonaného vymáhania, vykazovanie nezrovnalostí z pohľadu EK, vzájomné započítanie pohľadávok v poľnohospodárskych fondoch.
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 26 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, ÚVO, MŽP SR, SFK BA, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA.
 
Dňa 13. februára 2014 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Forenzný audit

Školenie bolo zamerané najmä na postupy forenzného auditu a typy podvodov, korupciu a hospodársku kriminalitu v súvislosti s čerpaním Eurofondov, hospodársku kriminalitu a jej výskyt.

Na školení sa zúčastnilo 61 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, ÚVO, Finančné riaditeľstvo, SFKBA, SFKZV, MDVRR SR, SACR, ÚPSVR, SIA, PPA, MZ SR, MŽP SR, MH SR, P PZ, MPRV SR, NKÚ, FSR, NPKJ NAKA P PZ a MPSVR SR. 

   
 
14496