Úrad vlády zrealizoval ďalší seminár pre vedúcich pedagógov základných a stredných škôl na Slovensku na tému ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie

03.05.2017

ÚV SR zorganizoval v rámci spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a nimi podriadenými organizáciami ďalší seminár pre pedagógov na tému ochrany finančných záujmov EÚ a prevencie korupcie.
 
Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnil v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne ďalší seminár, ktorý organizoval Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) sekcie kontroly v spolupráci s oddelením prevencie korupcie kancelárie predsedu vlády (ďalej len „OPK KPV) a v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC“), detašovaným pracoviskom v Trenčíne na tému: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“.
 
Cieľom seminára bolo bližšie vysvetliť pedagogickým pracovníkom, riaditeľom základných a stredných v Trenčianskom kraji, témy boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť základné pojmy, úlohu Úradu vlády SR v týchto oblastiach.
 
Uvedené témy sú súčasťou výučby finančnej gramotnosti na školách od 1. septembra 2014, kedy bol aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti a uvedené nové témy majú byť zapracované v rámci školských vzdelávacích programov.
 
Lektormi seminára boli zamestnankyne OCKÚ OLAF, OPK KPV ako aj odborníkov z praxe a to z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia policajného zboru a Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR.
 
Účastníkom seminára boli poskytnuté praktické informácie vrátane informačných materiálov.   
 
Na seminári sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov, predovšetkým riaditeľov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja a zamestnancov Metodicko-pedagogického centra, detašovaného pracoviska MPC v Trenčíne.