OLAF a colní úradníci majú prístup k novým IT nástrojom na boj proti colným podvodom a ochránenie občanov EÚ pred falzifikátmi

07.07.2017

OLAF spustil minulý týždeň (t.j. od 26. 06. 2017 – 30.06.2017)  na svojom twitterovom účte @OLAFPressinformačnú kampaň pod názvom: „Nariadenie 515“ (resp. „Nasleduj 515-tku“ alebo „Novela nariadenia 515 – tzv. kontajnerová kampaň“) na prezentáciu nových IT nástrojov na boj proti colným podvodom, ako aj ich úlohu pri lepšej ochrane rozpočtu EÚ. Prostredníctvom aktualizácie colných pravidiel/stranky-uvsr/ budú mať colné orgány prístup k novým a silným systémom, ktoré zaznamenávajú fyzické pohyby kontajnerov prepravovaných na námorných plavidlách a zhromažďujú informácie o tovare, ktorý vstupuje, prechádza a opúšťa EÚ. Tieto nové nástroje umožnia EÚ a jej členským štátom lepšie sledovať podozrivé zásielky a lepšie odhaliť colné podvody.
 
Vďaka nariadeniu 515/97 a jeho novele zo septembra 2016 (viď tlačová správa OLAF-u:  http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-09-2016/eu-customs-investigators-get-new-powerful-tools-combat-fraud_sk zo dňa 01.09.2016) majú colníci k dispozícii lepšie nástroje na analýzu rizík, napomáhajúce k efektívnejším rozhodnutiam v súvislosti s výkonom fyzických kontrol kontajnerov.
 
V súvislosti s novelou nariadenia 515/97 bol vytvorený  a bude využívaný aj moderný IT nástroj resp. databáza  na sledovanie kontajnerovej dopravy. Vďaka tomu môže OLAF a colníci získať prístup k pohybu kontajneru pomocou platformy s jednoduchým vstupom a vykonávať krížové kontroly pri importných a exportných deklaráciách. Takto môžu byť odhalené nezrovnalosti a podozrenie z podvodu.
OLAF súčasne pripravil podporné animované video, ktoré sa nachádza na twiteri OLAF-u: https://twitter.com/hashtag/Regulation515?src=hash a na webovej stránke Audiovizuálne služby Európskej komisie: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I141297&sitelang=en
 
Colné podvody majú vážne dôsledky na verejné rozpočty, ktoré, žiaľ, idú na účet občanov EÚ. Keďže 90% svetového nákladu sa prepravuje v námorných kontajneroch, zlepšiť analýzu rizík v tejto oblasti je kľúčové. Vďaka novému nariadeniu 515/97 majú OLAF a colní úradníci v celej Európe prístup k novým a výkonným IT nástrojom, ktoré im umožňujú sledovať všetky kontajnery prichádzajúce na colné územie Európskej únie a sledovať ich dovoznú, vývoznú a tranzitnú históriu.


Od 1. septembra 2016 vstúpila do platnosti novela nariadenia 515 o vzájomnej pomoci medzi úradmi členských štátov a spolupráci s Komisiou pri záležitostiach týkajúcich sa odhaľovania, prevencie a vyšetrovania colných podvodov. Na tomto základe vykonávajú colné úrady a OLAF spoločné colné operácie. V rámci novely sa uvádza využívanie moderných IT nástrojov na boj proti podvodom. Vďaka tomu môžu OLAF a colníci získať prístup k pohybu kontajneru pomocou platformy s jednoduchým vstupom a vykonávať krížové kontroly pri importných a exportných deklaráciách. Takto môžu byť odhalené nezrovnalosti a podozrenie z podvodu.