OCKÚ OLAF vypracoval v spolupráci so sieťovými partnermi Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2016

01.08.2017

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS/stranky-uvsr/ v zmysle úlohy č. B.2 Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj v zmysle úlohy č. 5 v časti Odhaľovanie v rámci Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR Ročnú správu o nezrovnalostiach (ďalej len „RSoN alebo „Ročná správa“). 
 
Už desiata RSoN za rok 2016, bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 24. júla 2017 ako informatívny materiál, ktorý bol vzatý na vedomie. 

RSoN poskytuje celkový prehľad nezrovnalostí na národnej úrovni v členení na príjmovú časť rozpočtu EÚ (nezrovnalosti objavujúce sa pri operáciách, ktorými sa tvoria vlastné zdroje rozpočtu EÚ na území SR) a výdavkovú časť rozpočtu EÚ (nezrovnalosti v oblasti čerpania pomoci z fondov EÚ).
Cieľom správy je informovať vládu Slovenskej republiky o  stave nezrovnalostí zaevidovaných v roku 2016 v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov.
Materiál zahŕňa všetky nové nezrovnalosti, ktoré vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov  
z predvstupových fondov, pri čerpaní finančných prostriedkov prostredníctvom operačných programov programového obdobia (ďalej „PO“) 2004 – 2006, PO 2007 – 2013 ako aj pri implementácií projektov v rámci operačných programov PO 2014 – 2020, zaevidované k 31.12.2016.
 
Správa bola vypracovaná v spolupráci s partnermi siete AFCOS a  následne schválená Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, ktorý je zriadený na Úrade vlády SR, dňa 29. júna 2016 formou per rollam.
 
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2016 (zip formát s prílohami)

Súvisiace informácie – odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF:
Ochranu finančných záujmov EÚ v SR zabezpečuje a koordinuje v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“). V rámci ÚV SR sú tieto úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“), ktorý zároveň plní úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom – AFCOS, v zmysle čl. 3 ods. 4 nariadenia EP a Rady
č. 883/2013.


/stranky-uvsr/ Sieť AFCOS znamená štruktúru orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú prostriedky Európskej únie a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Sieťovými partnermi v SR sú ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR, Finančná správa SR, Generálna prokuratúra SR, Národná banka Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenská informačná služba.