OCKÚ OLAF vypracoval Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2015

15.07.2016

OCKÚ OLAF vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS1 v zmysle úlohy č. B.2 Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj v zmysle úlohy č. 5 v časti Odhaľovanie v rámci Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR Ročnú správu o nezrovnalostiach (ďalej len „RSoN“).  RSoN sa predkladá na rokovanie vlády SR. 
RSoN za rok 2015, v poradí už deviata, bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 7. júla 2016 ako informatívny materiál.  
Správa informuje o stave nezrovnalostí zaevidovaných v roku 2015 v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky, Spoločnej poľnohospodárskej politiky a v oblasti tradičných vlastných zdrojov.
Materiál zahŕňa všetky nové nezrovnalosti, ktoré vznikli pri čerpaní finančných prostriedkov z predvstupových fondov, pri čerpaní finančných prostriedkov prostredníctvom operačných programov programového obdobia (ďalej „PO“)  2004 – 2006, ako aj pri implementácií projektov v rámci operačných programov PO 2007 – 2013 a boli zaevidované v priebehu roka 2015. Nezrovnalosti v rámci nového PO 2014-2020 neboli zatiaľ identifikované a preto sa v RSoN neuvádzajú.
Nárast počtu nahlasovaných nezrovnalostí korešponduje s celkovým nárastom počtu a sumy nezrovnalostí v EÚ v roku 2015, ktorý súvisí s ukončovaním pomoci v programovom období 2007-2013 a bol po skúsenostiach z minulých programových období očakávaný.
Vzhľadom na to, že v roku 2015 nezrovnalosti v súvislosti s procesmi verejného obstarávania predstavovali 43,84 % počtu všetkých nových nezrovnalostí zaevidovaných v priebehu roka, je treba naďalej klásť dôraz na zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania, ktoré pomôže predchádzať nepodvodným nezrovnalostiam v tejto oblasti.

Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2015

1 Sieť AFCOS znamená štruktúru orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú prostriedky Európskej únie a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Sieťovými partnermi v SR sú ústredné orgány štátnej správy, Úrad vlády SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR, Finančná správa SR, Generálna prokuratúra SR, Národná banka Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenská informačná služba.